Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-48/07/12 w archiwum

NZP –48/07/12                                                                               Olsztyn, dnia 04.07.2012 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa leków
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 04.07.2012 r.
 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.  TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
 
KOD CPV:  
33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne
33.14.11.12-8 Plastry
33.61.60.00-1 Witaminy
33.61.70.00-8 Dodatki mineralne
33.62.10.00-9 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33.65.21.00-6  Środki przeciwnowotworowe
33.67.00.00-7 Środki lecznicze dla układu oddechowego
33.69.00.00-3 Różne produkty lecznicze
 
Zamówienie podzielono na 10 pakietów.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.
 
PAKIET 1
1.    Steritalc spray 3g x 2 szt. – 10 op.
 
PAKIET 2
1.    Doxorubicin 200 mg – 60 fiol.
2.    Doxorubicin 50 mg – 50 fiol.
3.    Doxorubicin 10 mg – 20 fiol.
 
PAKIET 3
1.    Etoposid 0,2g / 10ml – 100 fiol.
2.    Etoposid 0,1g / 5ml – 100 fiol.
 
PAKIET 4
1.    Calcium folinat 30 mg – 60 amp.
 
PAKIET 5
1.    Alemtuzumab 0,03g/ 1 ml – 60 fiol.
 
PAKIET 6
1.    Lanreotid 30mg x 1 – 10 op.
 
PAKIET 7
1.    Calcium 10% 5ml x 10 amp. – 300 op.
2.    Calcium 10% 10ml x 10 amp. – 200 op.
 
PAKIET 8
1.    Vitaminum PP inj. 0,1g/2ml x 5 amp. – 10 op.
 
PAKIET 9
1.        Detreomycini x 10g – 20 op.
2.        Kalium hypermanganicum x 5g – 20 op.
3.        Oleum Rapae płyn x 800g – 4 op.
4.        Spirytus salicylowy 2% x 800g – 10 op.
5.        Spirytus skażony hibitanem 0,5% x 1litr – 40 op.
6.        Glucosum subst x 1 kg – 10 op.
7.        Chlorhexidinum gluc. 20% płyn 500g – 5 op.
8.        Carbo medicinalis subst x  500g – 4 op.
9.        Glicerolum 80% płyn x 1kg – 200 op.
10.    Parafina liq. Płyn x 800g – 60 op.
11.    Hydrocortisonum subst x 10g – 10 op.
12.    Zincum oxydatum subst x 100g – 5 op.
13.    Rivanolum subst x 5g – 10 op.
14.    Hascobaza podłoże x 1kg – 15 op.
15.    Kalium iodatum subst x 10g – 4 op.
16.    Lanolinum anhydricum podłoże x 1kg – 10 op.
17.    Masło kakaowe subst x 500g – 3 op.
18.    Natrium tetraboricum subst x 100g – 10 op.
19.    Argentum nitricum subst x 25g – 10 op.
20.    Acidum boricum subst x 100g – 5 op.
21.    Calcium carbonicum subst x 100g – 10 op.
22.    Talk subst x 500g – 15 op.
23.    Vaselinum album podłoże 1kg – 10 op.
24.    Vaselinum flavum podłoże 1kg – 10 op.
25.    Procaini hydrochlorici subst x 25g – 2 op.
26.    Ammonium sulfobit. (ichtiol) subst x 250g – 2 op.
 
PAKIET 10
1.    Zestaw plastrów SALVEQUICK plaster wodoodporny 28szt/3rodz – 60 op.
 
Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w SIWZ w formularzu cenowym.
 
5.  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy na pakiety nr 1-3 oraz przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na pakiety nr 4-10.
 
7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga koncesji / zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne;
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.    Koncesję, zezwolenie lub licencję (koncesja /zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne - jeżeli Wykonawca składa ofertę na produkty lecznicze).
 
*********
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
Dokumenty wymienione w pkt 8 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 12.07.2012 r. godz.: 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2012 r. o godz. 11:10 w Sali Konferencyjnej SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
         
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Jacek Gomoliński  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (04.07.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (04.07.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (09.07.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (09.07.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^