Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie

NZP- 49/07/12                                                                                                    Olsztyn,13.07.2012 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium
SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2012r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 222 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT. Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:
33.69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne
33.69.63.00-8 Odczynniki chemiczne
33.69.62.00-7 Odczynniki do badania grup krwi
33.19.25.00-7 Probówki
38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
38.43.71.10-1 Końcówki pipet
 
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (sprzedaż) odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych używanych przez Laboratorium SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik – formularz cenowy. 
Zamówienia podzielono na 15 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Pakiet nr 1: odczynniki biochemiczne – aparat Konelab 30
22 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 2: surowica kontrolna i cholesterol HDL, LDH – aparat Konelab 30
4 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 3: akcesoria do aparatu Konelab 30
2 pozycje asortymentowe (płyn płuczący, naczynka do surowicy)
 
Pakiet nr 4: odczynniki do oznaczania poziomu alkoholu - aparat do Konelab 30.
4 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 5: odczynniki do oznaczania gazometrii na analizatorze C 248 firmy CIBA-CORNING
3 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 6: standard Anty-D do kontroli PTA-LISS i LEN, odczynniki monklonalne, krwinki wzorcowe z układu ABO.
6 pozycji asortymentowych
 
Pakiet nr 7: szybkie testy jakościowe i półilościowe
4 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 8: odczynniki chemiczne
6 pozycji asortymentowych
 
Pakiet nr 9: sprzęt laboratoryjny drobny
7 pozycji asortymentowych (w tym między innymi kapilary heparynowe, probówki serologiczne, probówki transportowe, pojemniki do kału, probówki do mikrometody do hematologii, szkiełka nakrywkowe).
 
Pakiet nr 10: sprzęt laboratoryjny drobny – końcówki do pipet
3 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 11: nakłuwacze typu medlance lub równoważne, płytki do oznaczania gr. krwi
2 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 12: sprzęt laboratoryjny drobny
9 pozycji asortymentowych ( w tym między innymi: pałeczki do wymazów, pipetki Pasteura, pojemniki na posiew moczu, ezy, kamery z PS do analizy osadu moczu, probówki polistyrenowe)
 
Pakiet nr 13: krążki antybiotykowe o średnicy 6mm, krążki i testy diagnostyczne, szczepy wzorcowe do kontroli krążków antybiotykowych oraz system do przechowywania szczepów wzorcowych.
12 pozycji asortymentowych
 
Pakiet nr 14: barwniki do barwienia metodą Gramma
4 pozycje asortymentowe
 
Pakiet nr 15: Podłoża transportowe na posiew moczu
1 pozycja asortymentowa
 
4. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
           
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność               z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
8. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 
8.1.    W zakresie produktów oferowanych Zamawiającemu, które są wyrobami medycznymi do oferty należy załączyć dokument potwierdzający, iż oferowany wyrób medyczny jest oznaczony znakiem CE – Deklaracja zgodności EC oraz Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej.
 
8.2.   Dokumenty wymienione  w formularzu cenowym:
8.2.1.pakiet nr 1:a) ulotki/ instrukcje; b) raporty techniczne z badań porównawczych odczynników z metodami referencyjnymi, c)  aplikacje na analizator Konelab 30.
8.2.2. pakiet nr 2: a) ulotki/ instrukcje; b) raporty techniczne z badań porównawczych odczynników z metodami referencyjnymi, c)  aplikacje na analizator Konelab 30.
8.2.3. pakiet nr 4: a) ulotki/ instrukcje; b) raporty techniczne z badań porównawczych odczynników z metodami referencyjnymi, c)  aplikacje na analizator Konelab 30.
8.2.4. pakiet nr 7: ulotki/instrukcje w języku polskim.
8.2.5. pakiet nr 13: a) karty charakterystyki produktów niebezpiecznych dla każdej oferowanej pozycji oraz certyfikat ISO 9001, ISO 13485:2003 lub nowsze w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby zostały wytworzone zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485:2003 lub nowszą; b) pozytywna opinia KORLD (dot. krążków antybiotykowych) potwierdzoną odpowiednim dokumentem.                      
8.2.6. pakiet nr 14: a) właściwy certyfikat ISO 13485:2003 lub nowszy potwierdzający, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.  MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
Ofertę należy złożyć do dnia  09.08.2012r. godz. 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2012r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW  z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
13. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Małgorzata Mikulewicz - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
15. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ  Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
16. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (13.07.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (13.07.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (03.08.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (03.08.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^