Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii. NZP-61/08/12

NZP-61/08/12                                                                                                                                                              Olsztyn, 24.08.2012 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 na dostawę sprzętu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2012 r.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
 
 
1.         TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
2.         SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 
3.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Kod CPV:
33151000-3 Urządzenia i wyroby do radioterapii
38341200-9 Dozymetry promieniowania
 
Przedmiotem zamówienia  jest dostawa następującego sprzętu :
 
Zadanie nr 1
Nazwa zadania:  Sprzęt dozymetryczny do weryfikacji techniki statycznego i dynamicznego IMRT  - 1 szt.
 
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt dozymetryczny służący do kompleksowej weryfikacji rozkładu dawki w technice statycznej lub dynamicznej IMRT, w tym obrotowej IMRT. Sprzęt powinien zawierać następujące elementy, służące do zapewnienia jakości na każdym etapie procedury IMRT :
1)         matryca detektorowa złożona z komór jonizacyjnych,
2)         fantom  wykonany z materiału równoważnego wodzie, symulujący ciało pacjenta,
3)         mocowanie zapewniające podążanie matrycy detektorowej za obrotem ramienia akceleratora,
4)         oprogramowanie służące  do porównywania rozkładu dawki obliczonej w systemach planowania leczenia z dawka zmierzoną lub obliczoną w innym systemie,
5)         oprogramowanie służące do sprawdzenia poprawności ilości jednostek monitorowych obliczonych w systemie planowania leczenia dla techniki IMRT, w tym obrotowej techniki IMRT,
6)         oprogramowanie służące do sprawdzania poprawności ustawienia listków kolimatora wielolistkowego akceleratora,
7)         mobilny stojak do transportu
8)         komputer sterujący
 
Zadanie nr 2
Nazwa zadania: „Rozbudowa sprzętu dozymetrycznego do kontroli jakości aparatury: detektory kompatybilne z posiadanymi dawkomierzami, licencje do posiadanego oprogramowania, elementy fantomu MP3 – szt.1”
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego sprzętu dozymetrycznego do  kontroli jakości aparatury terapeutycznej. W skład zamawianego zestawu wchodzą  elementy wykorzystywane do pomiarów dozymetrycznych w stereotaksji:
1)         komora jonizacyjna,  służąca do pomiarów dawki względnej i absolutnej dla małych pól promieniowania, wykorzystywanych w technikach IMRT i stereotaksji, kompatybilna z posiadanymi dawkomierzami  oraz fantomami i uchwytami,
2)         detektor półprzewodnikowy, służący do pomiaru dawki względnej dla bardzo małych pól promieniowania, wykorzystywanych w stereotaksji, kompatybilny z posiadanymi dawkomierzami oraz fantomami,
3)         komora jonizacyjna służąca do pomiarów dawki absolutnej, kompatybilna z posiadanymi dawkomierzami  oraz fantomami i uchwytami,
4)         elementy fantomu wykonane z materiału równoważnego wodzie, kompatybilne z posiadanym fantomem z materiału RW3,     
5)         licencja na oprogramowanie,  służąca do sprawdzania dokładności ustawienia punktu izocentrum,
6)         Uchwyty typu PTW Trufix do fantomu MP3 dla posiadanych komór jonizacyjnych  PTW
 
Zamówienie podzielono na dwie części. Dopuszcza się składanie ofert na każdą z części.
 
 
4.         OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
 
5.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do dnia 20 listopada 2012 r.
 
 
6.         OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
6.1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.          Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
2.          Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.          Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.          Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
6.2.      Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
6.3.      Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.4.      Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5.      Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
7.         WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU   PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
7.1.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
2.         Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
         
3.         Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.         Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.         Dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
7.2.      W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
7.3.      Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 (poza dokumentem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.7.4., który należy złożyć w formie oryginału) są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7.4.      W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna
 
 
8.         WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
9.         KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
 
10.       MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2012 r. godz. 12:00

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2012 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
 
11.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12.       OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
13.       INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
 
14.       INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
15.       INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (24.08.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.08.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.08.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (24.08.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^