Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSW Z W-MCO w Olsztynie. NZP-75/10/12

NZP-75/10/12                                                                                         Olsztyn, 29.10.2012 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 dostawa ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2012 r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV:
33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (sprzedaż): ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku. Zamówienia nie podzielono na części:
 
1. Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku  (55mm 3,5) - 55 szt.
2. Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku  (30 mm 3,5) -14 szt.
3. Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku  (30 mm 4,8) - 14 szt.
4. Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku  (55 mm 4,8) – 6 szt.
5. Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku  (90mm 3,5) -  30 szt.
6. Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku  (90mm 4,8) – 20 szt.
7. Ładunek z jednorazowym nożem do staplera liniowego wielorazowego użytku (50mm 3,8) - 130 szt.
8. Ładunek z jednorazowym nożem do staplera liniowego wielorazowego użytku (90mm 3,8) – 120 szt.
9. Stapler okrężny dostępny w 4 rozmiarach  - 80 szt.
10. Stapler okrężny do cienkiej tkanki – 23 szt. 
11. Stapler liniowy artykulujący i rotujący rozm. 55mm 4,8 - 60 szt.
12. Jednorazowy, uniwersalny stapler laparoskopowy do ładunków liniowych z nożem – 12 szt.
13. Ładunek jednorazowego użytku z wbudowanym nożem, łukowato wygiety – 6 szt.
14. Jednorazowy ładunek z wbudowanym nożem do staplera endoskopowego – 6 szt.
 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. W związku z powyższym do oferty należy załączyć oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania zasadnicze określonych dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
 
Do oferty należy załączyć kartę katalogową, ulotkę informacyjną dotyczącą oferowanych wyrobów.
 
4. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
    
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna
 
8. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
10. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2012 r. godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2012 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Małgorzata Mikulewicz - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (29.10.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (29.10.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (29.10.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (29.10.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^