Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. NZP-02/01/13

 
NZP-02/01/13                                                                                          Olsztyn, 18.01.2013r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 na dostawę implantów ortopedycznych dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2013r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:
33.18.31.00 -7 – implanty ortopedyczne
 
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, na którą składa się:
 
Pakiet nr 1: zespolenia śródszpikowe:
Gwoździe, wkręty, śruby o różnych parametrach oraz ilości. 8 pozycji asortymentowych.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 2: Implanty i narzędzia do osteosyntezy
Gwoździe, płytki, wkręty, szpilki, druty Kirschnera, druty do ceklarzu, podkładki pod wkręty, gwoździe Rusha, wiertła. 21 pozycji asortymentowych.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 3. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego
Implanty do przeszczepu więzadła stawu kolanowego. 3 pozycje asortymentowe.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 4. Systemy do szycia łąkotki stawu kolanowego
Implant do szycia łąkotki stawu kolanowego - 20 szt.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 5. Systemy do szycia łąkotki stawu kolanowego z podwójnym szwem
Implant do szycia łąkotki stawu kolanowego z możliwością założenia dwóch szwów jednocześnie -18 szt.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 6. Tytanowe kotwice barkowe
Kotwice tytanowe, kaniula artroskopowa. 3 pozycje asortymentowe
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy
 
Pakiet nr 7: Implanty specjalistyczne do złamań złożonych
Płyty, system kabli ortopedycznych, śruby. 26 pozycji asortymentowych.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 8: Płytki blokowane do złamań prostych, system 5,0.
Płyty. 3 pozycje asortymentowe.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 9: Płytki blokowane do złamań prostych, system 2,7.
Płyty. 3 pozycje asortymentowe.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Pakiet nr 10: Płytki blokowane do złamań prostych, system 3,5.
Płyty, wkręty. 8 pozycji asortymentowych.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do specyfikacji – formularz cenowy.
 
Zamówienie podzielono na 10 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów we właściwych przepisach, posiadać znak CE oraz muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
 
W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
- Dokument potwierdzający, iż oferowany wyrób medyczny jest oznaczony znakiem CE – Deklaracja zgodności EC oraz Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej.
- Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu lub inny dokument potwierdzający przeniesienie do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu danych dotyczących wyrobu medycznego objętego wpisem do rejestru – o ile obowiązek taki wystąpił.
-  katalogi ulotki dotyczące oferowanych wyrobów.
 
4. OFERTY WARIANTOWE
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
12 miesięcy
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
    
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
8. WADIUM:
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
10. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn, 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2013r. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2013r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
 
30 dni od dnia składania ofert
 
 
12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
 
Małgorzata Mikulewicz - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (18.01.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (18.01.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (29.01.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (29.01.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^