Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu ratunkowego typu "C" dla Zespołu Transportowego KSOR. NZP-06/01/13

 Olsztyn, 28.01.2013 r.
NZP-06/01/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na dostawę ambulansu ratunkowego typu „C” dla Zespołu Transportowego KSOR

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2013r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, (SP ZOZ MSW z W-MCO
w Olsztynie
)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

 1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego:


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
34 11 41 21 - 3 Karetki;
66 11 40 00 - 2 Usługi leasingu finansowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego wyprodukowanego co najmniej w 2011 r. ambulansu ratunkowego typu „C” oraz zabudowy medycznej z 2012 r. wg normy polskiej PN-EN 1789+A1:2011 na podstawie umowy leasingu finansowego. Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin dostawy: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Okres finansowania przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy.

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
- Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny karetka sanitarna;
- Deklaracja zgodności CE na ambulans typ C;
- Dokumenty potwierdzające wykonanie badań foteli z mocowaniami opisanych
w SIWZ /pkt. XII pkt 3 i 4 formularza - Parametry techniczne ambulansu ratunkowego typu” C” wraz z wyposażeniem/ na zgodność z Regulaminem nr 14 i nr 17 EKG ONZ (homologacja lub protokoły z badań wykonanych przez niezależną jednostkę notyfikowaną)

 1. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
36 miesięcy.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia -
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
  w tym zakresie;
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
  Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca
składa następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poza dokumentem pełnomocnictwa, które należy złożyć w oryginale). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.

 1. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę.


 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
Ofertę należy złożyć do dnia 05.02.2013r. godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2013r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.

12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Tomasz Jary - TEL. FAX. / 089 / 539-82-18.

13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
Do pobrania:

Dokument utworzył(-a):  Tomasz Jary  (28.01.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Tomasz Jary  (28.01.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Tomasz Jary  (08.02.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Tomasz Jary  (08.02.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^