Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin, mięsa i drobiu, NZP - 43.07.13 w archiwum

 Olsztyn, dnia 01.08.2013 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2013 r., pod numerem 3087043 - 2013
Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin, mięsa i drobiu
 
1.   ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, www.poliklinika.net
 
2.   TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.   SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.net
 
4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
 
KOD CPV:  
15.11.00.00-2        Mięso
15.11.11.00-0        Wołowina
15.11.20.00-6        Drób
15.11.21.20-3        Indyki
15.11.21.30-6        Kurczęta
15.11.30.00-3        Wieprzowina
15.13.11.30-5        Wędliny
 
Jakość towaru będącego przedmiotem zamówienia określają obowiązujące normy jakościowe. Zamawiający wymaga aby dostawy produktów były realizowane zgodnie z wymaganiami systemu kontroli żywności HACCP lub z wymaganiami systemu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Do każdej dostawy Wykonawca dostarcza dokument handlowy HDI.
 
Zamówienie podzielono na 3 pakiety.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.
 
5.  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4)    Dokumenty, o których mowa w ppkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)    Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
6)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7)     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
       W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
8)    Dokument potwierdzający, że Wykonawca  spełnia wymagania systemu kontroli żywności HACCP lub systemów GHP i GMP (Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej). Ponadto do każdej realizowanej dostawy Wzamawiający wymaga załączenia dokumentu HDI.
 
*********
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 8 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
 
Cena oferty – waga 100%,
 
Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 09.08.2013 r. godz.: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.08.2013 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie - (budynek „D”, II piętro Administracja)
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski  -  TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.   Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
 
Dokumenty do pobrania:  
 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (01.08.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (01.08.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (01.08.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (01.08.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^