Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. NZP-48/09/13

NZP- 48/09/13                                                                                                 Olsztyn, 25.09.2013r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 na dostawę rękawic medycznych
                                                                                                       
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2013r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.net
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33141420-0 - Rękawice chirurgiczne
18424300-0 - Rękawice jednorazowe
18141000-9 - Rękawice robocze
 
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa rękawic medycznych, zgodnie z opisem i w ilościach jak niżej, szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik -  formularz cenowy:
 
Pakiet 1 – Sterylne rękawice zabiegowe
1.            Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe – 15 000 par.
2.            Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane – 30 000 par
 
Pakiet 2 – Sterylne, ortopedyczne rękawice zabiegowe
1.          Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe – ilość 4 000 par.
 
Pakiet 3 – Niesterylne rękawice diagnostyczne
1.         Rękawice diagnostyczne, niesterylne, lateksowe, bezpudrowe – ilość 10 000 opakowań.
2.         Rękawice diagnostyczne, niesterylne, winylowe, bezpudrowe – ilość 4 000 opakowań.
3.         Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe -  ilość  8 000 opakowań.
 
Pakiet 4 – Sterylne rękawice ochronne, do pracy z lekami cytostatycznymi
1.        Sterylne rękawice ochronne, do pracy z lekami cytostatycznymi – 2 500 szt
 
4. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy.
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4)    Dokumenty, o których mowa w ppkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)    Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
6)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7)     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:  
1.         Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach, jest oznaczony znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.: 
- Deklaracja zgodności EC oraz dodatkowo Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej,
- Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu lub inny dokument potwierdzający przeniesienie do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu danych dotyczących wyrobu medycznego objętego wpisem do rejestru.
2.      Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z normą PN EN 455; dla pakietu nr 4 – zgodność z normami PN EN 374; PN EN 420.
3.         Katalogi lub ulotki informacyjne oferowanego asortymentu
4.         Próbki oferowanego asortymentu. Zamawiający wymaga załączenia do ofert po 3 pary rękawic, dla każdej z oferowanych pozycji.
                                                                       *********
Dokumenty, o których mowa w pkt 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.  MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2013. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2013r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
13. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Małgorzata Mikulewicz - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
15. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
16. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (25.09.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (25.09.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (01.10.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (01.10.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^