Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin w archiwum

Znak sprawy: ZZ-06/01/06                                                                                                       Olsztyn, 13.02.2006 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
-dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.      TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie Prawa Zamówień Publicznych poniżej 60.000 EURO.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 30 zł + VAT.
 
4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
W ramach przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro , zaprasza do złożenia
pisemnej oferty na dostawę :
 
KOD CPV
15.11.00.00-2
mięso
15.11.11.00-0
wołowina
15.11.20.00-6
drób
15.11.22.10-1
kawałki kurczaków
15.11.22.20-4
kawałki indyków
15.11.30.00-3
wieprzowina
 
Zamawiający dokonał podziału asortymentu na 3 pakiety:
Pakiet 1 – mięso świeże,
Pakiet 2 –  drób świeży,
Pakiet 3 -  wędliny świeże.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta musi być kompletna (należy wycenić wszystkie pozycje w ramach zadania).
Jakość towaru będącego przedmiotem zamówienia określają obowiązujące normy jakościowe. Dostawy w/w produktów realizowane będą zgodnie z wymaganiami systemu kontroli żywności HACCP. Do każdej dostawy Wykonawca dostarcza dokument handlowy HDI.
 
5.      OFERTY WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 
6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1     i ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
 
8.      WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.
- Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne z zał. 2 do niniejszej specyfikacji.
- Podpisany i wypełniony formularz cenowy – zał. nr 1.
- Podpisany na znak akceptacji wzór umowy – zał. nr 3.
 
Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą oferta musi zawierać dokumenty określone w § 2   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71 Poz. 645) wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
9.      WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty – pakietu .
Cena pakietu to cena brutto uwzględniająca cenę netto towaru, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
Ofertę należy złożyć do dnia 01.03.2006 r, godz.: 12:00,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2006 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.MIEJSCE DOSTAW:
Magazyn Zamawiającego.
 
14. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
MARZENA KOLESIŃSKA   -    TEL. FAX./ 089 / 539-82-18
                                                       TEL. /089/539-82-97

Dokument utworzył(-a):  Marzena Kolesińska  (13.02.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Błąd danych  (13.02.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Błąd danych  (13.02.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Błąd danych  (13.02.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^