Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-10/02/14

     NZP-10/02/14                                                                                   Olsztyn, 07.03.2014 r.    
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych
SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
 
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskich w dniu  07.03.2014 r.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(dalej: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
 
1.         TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych powyżej równowartości 134 000 EURO.
 
 
2.         SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
specyfikacja dostępna jest również na stronie: www.poliklinika.net
 
 
3.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV:
66 51 00 00-8 Usługi ubezpieczeniowe
66 51 51 00-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66 51 52 00-5 Usługi ubezpieczenia własności
66 51 54 00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66 51 60 00-0 Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
66 51 41 10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66 51 61 00-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od  odpowiedzialności cywilnej
 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych szpitala SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie obejmujące:
 
ZADANIE NR 1:
           
W zakresie zadania nr 1 zamówienie obejmuje:
1.         ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, w tym gotówki Ubezpieczającego,
2.         ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia Ubezpieczającego, w tym gotówki także i w transporcie,
3.         ubezpieczenie elektroniki - sprzętu medycznego (all risk),
4.         ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
5.         ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
6.         ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności,
 
ZADANIE NR 2:
 
W zakresie zadania nr 2 zamówienie obejmuje ubezpieczenie 4 pojazdów Zamawiającego w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, AC, NNW, Assistance Polska.
1.         Peugeot Wietmarscher /Boxer (NO 8717A):  08.12.2014 – 07.12.2015
2.         Renault Kangoo (NO 93350):  23.01.2015 – 22.01.2016
3.         Renault Master  (NO 99441): 21.05.2014 – 20.05.2015
4.         Dacia Duster (NO 0049G):  18.05.2014 – 17.05.2015
 
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamówienie podzielono na 2 części. Dopuszcza się składanie ofert na każdą z części.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
4.      OFERTY WARIANTOWE
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
 
5.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1:  
od dnia 01.05.2014 do dnia 30.04.2015 r.
 
Zadanie nr 2: 
1.         Peugeot Wietmarscher /Boxer (NO 8717A):  08.12.2014 – 07.12.2015
2.         Renault Kangoo (NO 93350):  23.01.2015 – 22.01.2016
3.         Renault Master  (NO 99441): 21.05.2014 – 20.05.2015
4.         Dacia Duster (NO 0049G):  18.05.2014 – 17.05.2015
 
 

6.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
2.   Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7.         WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
A.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca składa następujące dokumenty:  
 
7.1.        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
7.2.        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3.        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4.        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5.        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6.        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.8.        Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9.        Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w części A:
a)    pkt 7.2 – 7.4 i 7.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
–   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
–   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
–   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b)    pkt 7.5. i 7.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy;
7.10.     Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9. lit. a tiret pierwsze i trzecie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.9. lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.11.     Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  części A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
 
B.           W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
7.12.     Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
C.           W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7.13.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     
7.14.     Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.                      
                                                          
*********
7.15.     W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
 
8.           WADIUM:
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:
 
zadanie nr 1:   4 000,00 PLN
zadanie nr 2:      162,00 PLN
 
 
9.            KRYTERIA OCENY OFERT:
 
Zadanie nr 1:
Cena  - 90 %
Warunki dodatkowe – 10 %
 
Zadanie nr 2:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Za ofertę najkorzystniejsza uważa się ofertę z najniższą ceną.
 
 
10.         MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 17.04.2014 r., godz. 11:00

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2014  r., godz. 11:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
 
11.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
60 dni od dnia składania ofert
 
12.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
13.         INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
 
14.         INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
15.         INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (07.03.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (07.03.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (31.03.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (31.03.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^