Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   {Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników, NZP-28/05/14 w archiwum

NZP-28/05/14                                                                                               Olsztyn, 10.06.2014 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10.06.2014 r., pod numerem 196278 - 2014
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników, numer sprawy: NZP-28/05/14.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047, dalej Pzp.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.    ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.net
 
2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
3.    SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.net
 
4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2016 r.
Wymagane parametry i właściwości analizatora określa Załącznik Nr 3 do SIWZ - „Specyfikacja techniczna analizatora stanów krytycznych”.
 
Informacja o ilości odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych:
 
Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości badań (oznaczeń): 30 000.
 
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
38434520-7 Analizatory krwi
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
33192500-7 Probówki
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5.    OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2016 r.
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
·           Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·           Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·           Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·           Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
 
A.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca     składa następujące dokumenty:
1)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4)    Dokumenty, o których mowa w pkt 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)    Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego” lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 4) stosuje się odpowiednio;
 
B.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie     zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,         Wykonawca, składa:
6)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.
 
C.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu    Wykonawca składa następujące dokumenty:
7)    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
D.        Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają          wymaganiom określonym przez Zamawiającego
8)    Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach i jest oznaczony znakiem CE.
9)    Katalogi, opisy, ulotki informacyjne dotyczące zaoferowanego analizatora.
10) Karty charakterystyki oferowanych odczynników.
 
9.    WADIUM:
Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium. 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  18.06.2014 r., godz.: 12:00, w Kancelarii SPZOZ MSW z W–MCO w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – budynek „D”, II piętro Administracja.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16. MIEJSCE DOSTAW:
Siedziba Zamawiającego.
 
17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                      
18. ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (10.06.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (10.06.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (10.06.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (10.06.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^