Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do immunochemii i biochemii wraz z aparatami zastępczymi i dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych. NZP-46/09/14.

NZP-46/09/14                                                                                                                                                                Olsztyn,29.09.2014r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
na dzierżawę analizatorów do immunochemii i biochemii wraz z aparatami zastępczymi oraz dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2014r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
 
 
1.       TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej                   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
2.       SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.net
 
 
3.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
3.1.    KOD CPV:
33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne,
33 69 63 00-8 Odczynniki chemiczne
38 43 45 20-7 Analizatory krwi,
 
3.2.      Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatorów do immunochemii i biochemii wraz
            z aparatami zastępczymi oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych.
3.3.    Ilość odczynników oraz materiałów dodatkowych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej ilości badań (oznaczeń).
3.4.    Informacja o ilości oznaczeń:
 
Analizatory do immunochemii:
 
Lp.
Parametr
Ilość oznaczeń
1.
TROPONINA
3250
2.
TSH
2750
3.
FT3
1250
4.
FT4
1350
5.
CEA
1950
6.
CA 125
1600
7.
TPSA
2400
8.
CA 19,9
1250
9.
HIV – min. 4 generacja
550
10.
proBNP
320
11.
AFP
360
12.
HbsAg - ultraczuły, zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV
925
13.
PCT (Prokalcytomina)
1750
14.
Anty HCV (p/c)
375
15.
ß HCG
400
16.
Wit.D (25 OH)
390
17.
Ferrytyna
400
18.
Wit. B12
150
19.
HE4
150
 
 
Analizatory do biochemi:
 
Lp.
Parametr
Ilość oznaczeń i kontroli
1.
Glukoza
9000
2.
Mocznik
6000
3.
Kreatynina
20000
4.
Cholesterol całkowity
3650
5.
Trójglicerydy
2200
6.
HDL – cholesterol
3200
7.
LDL – chlesterol
1300
8.
Białko
2500
9.
Albuminy
2550
10.
Kwas moczowy
3650
11.
Amylaza
950
12.
Wapń całkowity
2950
13.
Fosfor
1650
14.
Magnez
1300
15.
Żelazo
500
16.
AST
9850
17.
ALT
11000
18.
CPK
230
19.
LDH
3200
20.
GGTP
1250
21.
ALP
1900
22.
Bilirubina całkowita
9250
23.
Bilirubina bezpośrednia
225
24.
Lipaza
1750
25.
Alkohol etylowy
950
26.
IGA
120
27.
IGG
310
28.
IGM
125
29.
Na+
19500
30.
K+
20250
31.
Cl-
13500
33.
D-dimery
250
34.
CRP ilościowe
7500
35.
Vankomycyna
65
36.
Białko w moczu
1000
37
Amikacvna
65
38
Gentamycyna
65
 
3.5.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
3.6.    Oferowane wyroby medyczne (odczynniki, analizatory) muszą spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz posiadać znak CE.
           
           
4.       OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 
 
5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy.
 
 
6.       OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
6.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2)       Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3)       Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4)       Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
6.2.    Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
6.3.    Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.4.    Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
7.       WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
7.1.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1)       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4)       Dokumenty, o których mowa w ppkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)       Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 4 stosuje się odpowiednio.
 
7.2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
6)       Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
7.3.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7)       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
8)       W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
8.       W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
1)         Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny (odczynniki, analizatory) spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach i jest oznaczony znakiem CE.
2)         Dokument opisowy dotyczący oferowanego analizatora (folder, katalog, ulotka informacyjna);
3)         Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach;
 
 
9.       WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
10.     KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
 
11.     MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

 

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2014. godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2014r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW             z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
 
12.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
13.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Tomasz Baranowski - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
14.     INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
 
15.     INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ           Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
16. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                           Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
Dokumenty do pobrania:

Dokument utworzył(-a):  Tomasz Baranowski  (29.09.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Tomasz Baranowski  (29.09.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Tomasz Baranowski  (07.10.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Tomasz Baranowski  (07.10.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^