Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony powyżej równowartości 130 000 euro na dostawę leków w archiwum

ZZ-22/08/05                                                                 Olsztyn, 23.02.2006 r.
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa leków
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot      Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ( Biuletyn Zamówień      Publicznych) – w dniu 22.02.2006 r.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.      TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie Prawa Zamówień Publicznych powyżej 130.000 EURO.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 30 zł + VAT.
 
4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
                  -    kod  CPV 24.40.00.00-8- produkty lecznicze
-         kod CPV 24.49.00.00- różne produkty lecznicze
-         kod CPV 24.45.21.00-8- środki przeciwnowotworowe
-         kod CPV 24.49.60.00-4-środki diagnostyczne
 
W ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130 000 euro , zaprasza się do złożenia pisemnej oferty na dostawę : leków w tym leków onkologicznych oraz opatrunków.
Zamawiający dokonał podziału asortymentu na 77 pakietów. W tym pakiet nr 28, nr 76 –opatrunki.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wszystkie zadania. Oferta musi być kompletna (należy wycenić wszystkie pozycje w ramach pakietu). Szczegółowe dane dotyczące asortymentu, ilości zamawianych artykułów, sporządzenia oferty, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
5.      OFERTY WARIANTOWE
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy.

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
7.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o wartości min. 20.000 zł. brutto. oraz dostawy te zostały należycie wykonane.
7.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
7.5.Zabezpieczą ofertę wadium w wysokości, formie i terminie określonym przez Zamawiającego.
7.6.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
 
8.  WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.
2. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. Nr. 126 poz. 1382 z późn. zm.).
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, ze dostawy te zostały wykonane należycie.
 
- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne z zał. 2 do niniejszej specyfikacji.
 
-Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów (dotycz dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr. 71, poz.645; zgodnie z §2 niniejszego rozporządzenia).
 
9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wadium zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
      Najniższa cena.
 
11. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA w Olsztynie – Sekretariat, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
Ofertę należy złożyć do dnia 18.04.2006 r. godz.: 12:00,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2006 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
60 dni od dnia składania ofert
 
 13.MIEJSCE DOSTAW:

Apteka Szpitalna ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

 
14. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Przemysław Grzyb-    TEL. FAX./ 089 / 539-82-18
Agnieszka Sarosiek
 
_____________________
 

Dokument utworzył(-a):  Agnieszka Sarosiek  (23.02.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (23.02.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (23.02.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (23.02.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^