Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych. NZP-59/11/14

NZP-59/11/14 Olsztyn, 28.11.2014 r.
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
w dniu 28.11.2014r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
( SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

 1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku
o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje
10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.net

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:
33 14 17 00 – 7 Wyroby ortopedyczne
33 18 31 00 – 7 Implanty ortopedyczne

  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (sprzedaż):

Pakiet Nr 1 – Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny górnej
1. Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej – szt. 3
2. Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej – szt. 2

Pakiet Nr 2 – Endoproteza onkologiczna, poresekcyjna, części proksymalnej kości
ramiennej
1. Endoproteza poresekcyjna onkologiczna części proksymalnej kości ramiennej – 1 szt.


Pakiet Nr 3 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej
1. Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej – szt. 10
2. Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej – szt. 2
3. Endoproteza totalnej resekcji kości udowej – szt. 2
4. Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego – szt. 1
5. Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej – szt. 1
6. Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich – szt. 1


Pakiet Nr 4 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne kończyny dolnej
1. Endoproteza modularna części proksymalnej kości udowej – 1 szt.
2. Endoproteza modularna części dystalnej kości udowej – 1 szt.
3. Endoproteza modularna totalna kości udowej – 1 szt.
4. Endoproteza modularna części proksymalnej kości piszczelowej – 1 szt.

Pakiet Nr 5 – Artrodeza stawu kolanowego
1. Artrodeza stawu kolanowego – 2 szt.
2. Anatomiczna panewka rewizyjna – 2 szt.


  1. Zamówienie podzielono na 5 części. Dopuszcza się składanie ofert na każdy z pakietów.

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy


6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
6.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
6.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
6.5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
6.6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części A:
1) pkt 7.2., 7.3., 7.4., 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 7.5, 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

7.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9. 1) a) i 7.9. 1) c) oraz 7.9. 2) powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Dokument, o którym mowa w pkt 7.9. 1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Pkt 7.10. i 7.11. stosuje się odpowiednio.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:

7.13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

C. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:

7.14. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

D. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

7.15 Oświadczenie, że oferowane produkty będące wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu
i użytkowania na terenie RP oraz są oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679).

7.16 Opisy, ulotki informacyjne dotyczące zaoferowanych produktów.

8. WADIUM:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:

Nr pakietu
Kwota wadium /zł/
1.
2 315,00
2.
461,00
3.
11 472,00
4.
2 007,00
5.
711,009. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami oceny są:
 1. Cena oferty – waga: 90%
 2. Termin dostawy – waga: 10%


10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
Ofertę należy złożyć do dnia: 08.01.2015 r., godz. 13:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2015 r. godz. 13:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
 1. dni od dnia składania ofert

12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Tomasz Jary - TEL. FAX. / 089 / 539-82-18


13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej


14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Tomasz Jary  (28.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Tomasz Jary  (28.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Tomasz Jary  (03.12.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Tomasz Jary  (03.12.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^