Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę aplikatorów ginekologicznych, NZP-62/12/14 w archiwum

NZP-62/12/14                                                                                               Olsztyn, 22.01.2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22.01.2015 r., pod nr 15806-2015
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę aplikatorów ginekologicznych, NZP- 62/12/14
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915 dalej Pzp.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.    ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.net
 
2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
3.    SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.net
 
4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zestawu aplikatora ginekologicznego śródtkankowego  do brachyterapii, typu Utrecht Interstitial Fletcher CT/MR Applicator Set (6 mm) lub równoważnego oraz dwóch (2) sond typu Intrauterine Tube, d=4 mm 30° lub równoważnych, dedykowanych do pracy i kompatybilnych z posiadanym urządzeniem MicroSelectron HDR V3 Nucletron. Oferowane urządzenia muszą być dostosowane do sterylizacji parowej w temperaturze 134°C, czas 7 minut, ciśnienie 2 atmosfery, suszenie 30 minut, 3 x puls pary, 3 x suszenie próżniowe.
 
KOD CPV: 33151400 – 7 Wyroby do radioterapii
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
5.    OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do 60 dni od daty zawarcia umowy.  
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
 
A.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca     składa następujące dokumenty:
1)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – /załącznik nr 3 do 
            SIWZ/.
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4)    Dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)    Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego” lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 4) stosuje się odpowiednio.
 
B.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie     zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,         Wykonawca, składa:
6)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej – /załącznik nr 4 do SIWZ/.
 
C.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu    Wykonawca składa następujące dokumenty:
7)    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – /załącznik do 2 do
            SIWZ/.
 
D.        Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają          wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
8)    Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania zasadnicze określonych dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
9)    Dokument opisowy zawierający informację o parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego (np.: karta katalogowa, ulotka informacyjna) dotyczący oferowanych wyrobów.
 
9.            WADIUM:
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium:
 
10.       KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są
1)            cena oferty – waga 90%,
2)            termin dostawy – waga 10%.
 
Kryterium Cena:
Cena brutto zaoferowanych produktów. Maksymalna do uzyskania ilość punktów w tym kryterium – 90. Zamawiający przyzna punkty uwzględniając ceny brutto ofert złożonych w postępowaniu wg stosownego wzoru.
 
Kryterium Termin dostawy
W ramach kryterium „Termin dostawy”, rozumianego jako termin dostarczenia przedmiotu zamówienia, każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalne 10 pkt. zgodnie z wagą tego kryterium.
 
11.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  30.01.2015 r., godz.: 12:00, w Kancelarii SPZOZ MSW z W–MCO w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – budynek „D”, II piętro Administracja.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2015 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.       INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14.       INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
            Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.         INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16.       MIEJSCE DOSTAWY:
Siedziba Zamawiającego.
 
17.       OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                       
18.       ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (22.01.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (22.01.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (23.01.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (23.01.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^