Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-06/01/15

NZP –06/01/15                                                                                                                                                                                                                                            Olsztyn, dnia  13.02.2015 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 13.02.2015 r.
 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
2.  TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.net
 
4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:  
55100000-1    Usługi hotelarskie
60170000-0    Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z    kierowcą
 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług hotelarskich w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych  dla pacjentów Zamawiającego oraz usług transportowych polegających na przewozie pacjentów Zamawiającego do obiektu Wykonawcy oraz z obiektu Wykonawcy do szpitala SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie.
 
4.2. Do obiektu Wykonawcy będą kierowani pacjenci, którym zgodnie z  art. 33b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie) zobowiązany jest zapewnić, bezpłatnie, zakwaterowanie w innym miejscu, w którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 i 822) w zakresie krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań i pokoi w przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta) wymaga wykonywania procedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio urządzonych stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego. 
 
4.3. Przewidywana liczba pacjentów kierowanych do obiektu Wykonawcy: do 22 osób dziennie.
4.4. Zamówienie nie jest podzielone na części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
5.  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy.
 
7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a.)       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
b.)       Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c.)       Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
d.)       Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
7.2. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
7.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
7.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
8.1.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
8.2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3.     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.4.     Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5.     Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 8.4. stosuje się odpowiednio.
 
B.        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
8.6.     Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
C.        W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
8.7.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 90%
Warunki dodatkowe – 10%
 
 
11.  MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 20.02.2015 r. godz.: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.02.2015 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej           SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie - (budynek „D”, II piętro Administracja)
 
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
         
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Przemysław Grzyb  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.   Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (13.02.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (13.02.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (13.02.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (13.02.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^