Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na usługę doręczania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przesyłek zawierających imienne zaproszenia dla kobiet na badania profilaktyczne. NZp-27/04/15

NZP- 27/04/15                                                                                                 Olsztyn, dnia 24.04.2015r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
na usługę doręczania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
przesyłek zawierających imienne zaproszenia dla kobiet na badania profilaktyczne
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2015r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
 
 
1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.net
 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV: 64.11.20.00-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
 
Przedmiot zamówienia stanowi usługa doręczania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przesyłek zawierających imienne zaproszenia dla kobiet na badania profilaktyczne w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej pt. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” jako zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
 
Zamawiający przewiduje doręczanie:
1.)  99 691 szt. zaproszeń, w ramach programu „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
2.) 123 148 szt. zaproszeń, w ramach programu „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”
 
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia maksymalnie do 20% ilości zamówienia podstawowego – prawo opcji. 
 
Masa zaproszenia nie będzie przekraczała wagi 50 g.
 
Obszar świadczenia usługi: województwo warmińsko-mazurskie.
 
4. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do dnia 31 grudnia 2015 r.
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
6.1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej   i był wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
b)         Posiadania wiedzy i doświadczenia  – tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych o wartości min. 100 000 zł brutto;
c)         Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
d)         Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
6.2.       Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o     
      spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w  
      warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
6.3.      Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.4.      Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5.      Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
A.            W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
7.1       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.4.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.      Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 9.4. stosuje się odpowiednio.
 
B.            W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca, składa:
7.6.      Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5   
           ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
C.            W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
7.7.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.8.       Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych;
7.9.       Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,   
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami, o których mowa w  pkt. 7.9. są:
1)  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2)  oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
7.10.      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach     
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. dokument winien być załączony w formie oryginału.
 
8.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9.  KRYTERIA OCENY OFERT:
            Kryteriami oceny ofert są:
1)            Cena oferty – waga: 90%,
2)             Termin płatności – waga: 10%.
 
10.  MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2015. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW  z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Małgorzata Mikulewicz - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (24.04.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (24.04.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (30.04.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (30.04.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^