Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NZP-40/07/15 w archiwum

NZP –40/07/15                                                                             Olsztyn, dnia 16.07.2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 16.07.2015 r.
 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
2.  TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.net
 
4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
 
KOD CPV:  
33600000-6    Produkty farmaceutyczne
33611000-6    Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą
33621000-9    Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33622000-6    Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
33651100-9    Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33651200-0    Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego
33651500-3    Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
33661000-1    Produkty lecznicze dla układu nerwowego
33661100-2    Środki znieczulające
33661200-3    Środki przeciwbólowe
33670000-7    Środki lecznicze dla układu oddechowego
33680000-0    Wyroby farmaceutyczne
33690000-3    Różne produkty lecznicze
 
Zamówienie podzielono na 16 pakietów.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.
 
PAKIET 1
1.     Piperacillin 4g + Tazobactam 0,5g x 12 fiol. – 100 op.
 
PAKIET 2
1.     Antytoksyna jadu żmij dawka jednorazowa 500J.A. / 5ml – 1 amp.
 
PAKIET 3
1.     Alteplase 20mg inj. – 10 fiol.
2.     Alteplase 50mg inj. – 10 fiol.
 
PAKIET 4
1.     Anidulafungin 100 mg – 28 fiol.
 
PAKIET 5
1.     Voriconazole 0,2g – 100 fiol.
 
PAKIET 6
1.     Caphosol płyn 15ml x 60 fiol. (30 fiol A + 30 fiol B) – 10 op.
 
PAKIET 7
1.     Formoterol 0,012mg (60 kaps. + inhalator) – 3 op.
2.     Diazepam 0,05g x 20 tabl. – 30 op.
3.     Diazepam 0,02g x 20 tabl. – 5 op.
4.     Dexketoprofen 0,025g x 10 tabl. – 50 op.
 
PAKIET 8
1.     Sulperazon 2g – 200 fiol.
 
PAKIET 9
1.     Ranitydyna 0,05mg/2ml x 5 amp. – 40 op.
 
PAKIET 10
1.     Ornithine 5g/10ml x 10 amp. – 10 op.
 
PAKIET 11
1.     Cisatracurium 0,01g/5ml x 5 amp. – 120 op.
 
PAKIET 12
1.     Sterylny opatrunek w postaci pianki poliuretanowej, chłonny, z nacięciem impregnowany poliheksametylenobiguanidem 8,9cm x 7,7cm x 10szt. – 20 op.
 
PAKIET 13
1.     Aphtin płyn x 10 g – 150 op.
2.     Maść witaminowa ochronna (z witaminą A, E i F) 20ml – 300 op.
3.     Calperos 500 mg x 200 kaps. – 1 op.
4.     Calperos 1000 mg x 100 kaps. – 2 op.
 
PAKIET 14
1.     Glyceryl trinitrate 0,01g/10ml x 10 amp. – 10 op.
 
PAKIET 15
1.     Helason maść 40g – 50 op.
 
PAKIET 16
1.     Salbutamol płyn 0,0025g/2,5ml x 20 amp. – 40 op.
 
Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w SIWZ w formularzu cenowym.
 
5.  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2015 r.
 
7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
1.             Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga koncesji / zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne;
2.             Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.             Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.             Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.             Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.             Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.             Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
          a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.             Dokumenty, o których mowa w ppkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.             Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ppkt 4 stosuje się odpowiednio.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
6.             Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7.             Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
8.             Koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne lub inny dokument uprawniający Wykonawcę w świetle przepisów prawa do obrotu produktami leczniczymi  - jeżeli Wykonawca składa ofertę na produkty lecznicze.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert są:
1)        Cena oferty – waga: 95%,
2)        Termin płatności – waga: 5%.
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 24.07.2015 r. godz.: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2015 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (budynek „D”, II piętro Administracja)
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Jacek Gomoliński  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (16.07.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (16.07.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (21.07.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (21.07.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^