Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę środków czystościowych w archiwum

ZZ-31/07/06                                                                                                                                                                                                                                                          Olsztyn, 06.07.2006r.                                       
 
                                                              OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa środków czystościowych
 
 
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
2.      TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej równowartości  60.000 EURO.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
 
4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV
 
24.51.32.94-0
Środki czyszczące
25.22.21.00-4
Worki na odpady z tworzyw sztucznych
 
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystościowych określonych w załączniku nr 1- formularz cenowy.
Do oferty należy dołączyć:
1. Karty  charakterystyki  produktów  potwierdzające,  że  wszystkie  wyroby  są      dopuszczone  na terenie Polski, zgodnie z ustawą w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub  stosowania  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych z dnia 28.07.2004r. /Dz. U. z 2004r. nr 168, poz. 1762/,
2.  Aktualny atest PZH dopuszczający worki do kontaktu z żywnością,
3.  Ulotki informacyjne o zaoferowanych środkach, workach i ścierkach.
4.  Próbki  zaoferowanych worków na odpady  i ścierek.
 
5.      OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 
6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

7.     WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
-  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach/
 
8. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
 
Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
9.      WADIUM:

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
 
Cena – 100 %
 
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia: 17.07.2006r. godz. 12:00

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2006r o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
13. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Marzena Kolesińska - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
14.  Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl

-specyfikacja
-formularz cenowy

Dokument utworzył(-a):  Marzena Kolesińska  (06.07.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Błąd danych  (06.07.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Błąd danych  (07.09.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Błąd danych  (07.09.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^