Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę bielizny i odzieży operacyjnej. w archiwum

ZZ-32/07/06                                                                                                                                                                                                                                                             Olsztyn, 13.07.2006r.

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa bielizny i odzieży operacyjnej1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
( ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl
2. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej równowartości 60.000 EURO.

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:

18111000-0 Odzież medyczna
18133000-0 Odzież i nakrycia głowy specjalne
17218200-5 Prześcieradła używane na salach operacyjnych
17218000-3 Bielizna szpitalna
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bielizny i odzieży operacyjnej określonych w załączniku nr 1- formularz cenowy.
Zamówienie podzielono na 3 pakiety:
Pakiet 1 – asortyment wielokrotnego użytku: komplety operacyjne, sukienki, prześcieradła, serwety, fartuchy operacyjne.
Pakiet 2 - asortyment wielokrotnego użytku: fartuchy chirurgiczne z tkaniny laminowanej.
Pakiet 3 – asortyment jednorazowego użytku: serwety operacyjne, serwety zabiegowe, czepki chirurgiczne, pokrowce chirurgiczne na buty, fartuchy ochronne z PCV, fartuchy chirurgiczne włókninowe, prześcieradła, podkłady, maski chirurgiczne.

5. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
24 miesiące od dnia podpisania umowy

7. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach/

8. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

10. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – 100 %


11. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn,
Ofertę należy złożyć do dnia: 24.07.2006r. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2006r o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert

13. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Marzena Kolesińska - TEL. FAX. / 089 / 539-82-18

14. Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl

-specyfikacja
- zał. 1 - formularz cenowy
- zał. 2 - oświadczenie
- zał. 3 - projekt umowy
- zał. do umowy
- wyjaśnienia do SIWZ ( pytania i odpowiedzi)
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ogłoszenie o zawarciu umowy

Dokument utworzył(-a):  Marzena Kolesińska  (13.07.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Błąd danych  (13.07.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Błąd danych  (07.09.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Błąd danych  (07.09.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^