Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na dostawę sprzetu jednorazowego użytku. w archiwum


Znak sprawy: ZZ-15/03/06                                                                                                                                                                      Olsztyn, 27.07.2006 r.

 

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

-dostawa sprzętu jednorazowego użytku

( Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2006 r.)

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

2.      TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie Prawa Zamówień Publicznych powyżej 60.000 EURO.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 20 zł + VAT.

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro , zaprasza do złożenia

pisemnej oferty na dostawę :
 

KOD CPV: 

33.10.00.00-1

Urządzenia medyczne

33.17.11.10-3

Maski do anastezji

33.15.71.10-9

Maski tlenowe

33.15.72.00-7

Zestawy tlenowe

 

33.14.20.00-7

Wyroby wielokrotnego użytku

 

33.14.16.41-5

sondy

 

33.14.16.40-8

Dreny

 

33.14.13.20-9

Igły medyczne

 

33.14.13.10-6

Strzykawki

33.14.12.30-1

cewniki

 

33.19.41.10-0

Pompy infuzyjne

 

33.19.41.10-0

Produkty do infuzji

 

33.25.23.10-7

cisnieniomierze

 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego użytku- 27  pakietów o parametrach i ilościach określonych w załączniku nr 1- do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

5.      OFERTY WARIANTOWE:

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

              Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli ustawy posiadają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych

-Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8.WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne z zał. 2 do niniejszej specyfikacji.

- Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

-próbki sprzętu jednorazowego użytku

-opisy ( dot. ciśnieniomierzy oraz sprzętu wielorazowego użytku).

W zakresie produktów będących wyrobami medycznymi do oferty należy załączyć   dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania  na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r./ Deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania o ile jest wymagane ( wyroby medyczne posiadające znak CE, zarejestrowane na terenie WE i należące do klasy I i II a nie podlegające obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru). 

Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą oferta musi zawierać dokumenty określone w § 2   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od  Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty moga być składane, potwierdzające że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

9.  WADIUM:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty.

Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto towaru, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia  11.08.2006 r., godz.: 12:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2006 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert.              

13.MIEJSCE DOSTAW:

Siedziba Zamawiającego.

14. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Agnieszka Sarosiek-    TEL. FAX./ 089 / 539-82-18

                                                       TEL. /089/539-82-97

15. Adres strony na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www. Poliklinika.olsztyn.pl

specyfikacja

Formularz cenowy

umowa

formularz ofert

Oświadczenie

modyfikacja-wyjaśnienia

-przesunięcie terminu składania ofert

-treść-protest

zawiadomienie-protest

-protest-rozstrzygnięcie

-wybor_jednoraz

 -uniewaznienie_jednoraz

-Odrzucenie_jednoraz

-sprostowanie_wybór

-ogloszenie_zawarte umowy

 Dokument utworzył(-a):  Agnieszka Sarosiek  (27.07.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Agnieszka Sarosiek  (27.07.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Agnieszka Sarosiek  (20.09.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Agnieszka Sarosiek  (20.09.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^