Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony poniżej równowartośc i60 000 euro na usługę ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w archiwum

ZZ-55 /10/06                                                                                                                                                                         Olsztyn, 24.10.2006r.
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

-na usługę ochrony mienia ZOZ MSWiA z Warmińsko -Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 

2.      TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej równowartości  60.000 EURO.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 
kod CPV: 

74.61.10.00 – usługi ochroniarskie

 

W ramach przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 60 000 euro, zaprasza się do złożenia pisemnej oferty na usługę ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie   (kompleksu budynków przy ul. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie. Zakres usługi:

Ochrona fizyczna mienia poprzez stałą obecność jednego pracownika ochrony (ciągły dozór obiektów oraz patrolowanie nieruchomości).

W tym w szczególności:

-           Strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem.

-           Udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego.

-           Interweniowanie w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem,    kradzieżą lub innym naruszeniem substancji chronionego mienia.

-           Wykonywanie czynności sprawdzających wobec osób wchodzących i wychodzących oraz pojazdów wjeżdżających i  wyjeżdżających na (z) teren(-u) objęty (-ego) ochroną.

-           Nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz o zagrożeniu ich powstania.

b.) Monitoring lokalnego systemu alarmowego wraz z gotowością załóg do interwencji

c.) Konserwacja lokalnego systemu alarmowego
 

5.      OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

24 miesiące od dnia podpisania umowy

 
7.      A. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

·        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.;

- w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizowali co najmniej jedną usługę z zakresu fizycznej ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż  20 000,00 zł w sposób ciągły przez okres 6 miesięcy a usługa ta została wykonana należycie

- posiadają w Olsztynie własne grupy interwencyjne

·        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  min. 1 000 000,00 zł.

·        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach/

 

7.      B. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.      Koncesja w zakresie usług ochrony mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (dotyczy ochrony)

3.      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług z zakresu fizycznej ochrony mienia w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

4.      Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  

5.      Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

6.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający potwierdzających od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 
 

8.      WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

9.      KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena – 70%

Wiarygodność i doświadczenie – 15%

Ilość załóg interwencyjnych – 15%

 
 
10.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia: 02.11. 2006r. godz.: 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2006r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 
 
11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
PRZEMYSŁAW GRZYB              -                 TEL. FAX./ 089 / 539-82-18

                                                         

13. Adres strony internetowej na której zamieszczono Specyfikację.

 

14.INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

16. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

17. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.

 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
_____________________
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (24.10.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.10.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (20.11.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (20.11.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^