Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów poniżej równowartości 60.000 euro. w archiwum


Znak sprawy: ZZ-02/01/07                                                                                                           Olsztyn, 30.01.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

-dostawa mleka i jego przetworów

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

2.      TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie Prawa Zamówień Publicznych poniżej 60.000 EURO.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego:

WWW.poliklinika.olsztyn.pl

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro , zaprasza do złożenia

pisemnej oferty na dostawę :

KOD CPV: 

15.50.00.00-3

Produkty mleczarskie

15.51.00.00-6

Mleko i śmietana

15.51.17.00-0

Mleko w proszku

15.53.00.00-2

masło

15.55.13.00-8

jogurt

15.43.11.00-9

margaryna

15.54.21.00-0

Twaróg półtłusty

15.54.00.00-5

Produkty serowarskie

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mleka i jego przetworów w ilości zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 1- do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

5.      OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1             pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:

 

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

2. Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie   oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   

    Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1., składa dokumenty określone w  

    Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie dokumentów,

    jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mogą być

    składane.

 

9.  WADIUM:

Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium.  

      10. KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty.

Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto towaru, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia  12.02.2007 r. , godz.: 12:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2007 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert.

 

13.  Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14.  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony   internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.               

16.MIEJSCE DOSTAW:

Siedziba Zamawiającego.

 

17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Agnieszka Sarosiek-    TEL. FAX./ 089 / 539-82-18

                                                       TEL. /089/539-82-97

18. Adres strony na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www. Poliklinika.olsztyn.pl

-SIWZ_mleko

-formularz_oferty

-oswiadczenie_mleko

-umowa_mleko

-formularz_cenowy

 

 


Dokument utworzył(-a):  Agnieszka Sarosiek  (30.01.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Agnieszka Sarosiek  (30.01.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Agnieszka Sarosiek  (30.01.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Agnieszka Sarosiek  (30.01.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^