Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony poniżej równ. 60.000 euro na dostawę aparatury do badań psychologicznych kierowców dla PZP. w archiwum

Znak sprawy: ZZ-10/03/07                                                                             Olsztyn, dn. 02.05.2007 r.
                                                          OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa aparatury do badań kierowców dla poradni zdrowia psychicznego

ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

2.      TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie Prawa Zamówień Publicznych poniżej 60.000 EURO.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro , zaprasza do złożenia

pisemnej oferty na dostawę :
KOD CPV
33.12.41.00.0-6

Urządzenia diagnostyczne

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury do badań kierowców dla poradni zdrowia psychicznego o parametrach określonych w załączniku nr 1- do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie obejmuje:

- dostawę aparatury (Reflektometr, Aparat Krzyżowy, Aparat Piórkowskiego, Stereometr  wraz ze stolikiem, Aparat z wirującymi tarczami, noktometr wraz ze stolikiem, Krążek Landolta, Komplet tablic Poppelreutera, Oprogramowanie do ewidencjonowania oraz gromadzenia i przetwarzania wyników badań aparaturowych i innych z możliwością drukowania orzeczeń

- stworzenie i wykonanie projektu pracowni badań psychologicznych kierowców   (rozplanowanie rozmieszczenia dostarczonej aparatury)

- montaż - połączenie aparatury w sieć umożliwiającą przesyłanie i gromadzenie danych oraz drukowanie orzeczeń.

 

5.      OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia- do 40 dni od dnia podpisania umowy.

 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1             pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8.      WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:

 

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

2. Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie   oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1., składa dokumenty określone w

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane.

 

9.  WADIUM:

     Zamawiający  nie  wymaga wniesienia wadium.       

10. KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty.

Cena oferty to cena brutto.

 

11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia  11.05.2007, godz.: 12:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2007,  o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.

 
 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert.
 

13.  Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14.  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony   internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

16. MIEJSCE DOSTAW:

Siedziba Zamawiającego.
 

17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

       Przemysław Grzyb-    TEL. FAX./ 089 / 539-82-18

                                             TEL. /089 /  539-82-97

18. Adres strony na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:   www. poliklinika.olsztyn.pl

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- zał. nr 1 formularz oferty

- formularz cenowy

- zał. nr 2 oświadczenie

- zał. nr 3 projekt umowy

- wyjasnienia do specyfikacji

- przedłużenie terminu skladania ofert

 

Dokument utworzył(-a):  Marzena Kolesińska  (02.05.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Marzena Kolesińska  (02.05.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (09.05.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (09.05.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^