Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę artykułów biurowych i papierniczych. w archiwum

ZZ –18/05/07                                                                                                                                                                                                                        Olsztyn, 21.05.2007r.                                         

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

-dostawa artykułów biurowych i papierniczych

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

2.      TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej równowartości  60.000 EURO.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

KOD CPV: 

22.83.20.00-1

Bloki brudnopisowe

22.85.00.00-3

Skoroszyty i podobne wyroby

25.24.71.20-1

Spinacze do papieru

25.24.72.30-5

Linijki

30.19.20.00-1

Wyroby biurowe

30.19.21.20-8

Długopisy

30.19.21.30-1

Ołówki

21.12.56.92-2

Papier kserograficzny

21.21.11.20-2

Segregatory

21.23.36.00-1

Papier do drukarek ciągły

21.23.23.00-1

Koperty

22.81.50.00-6

Zeszyty

 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów biurowych i papierniczych, określonych w załączniku nr 1- formularz cenowy.

Zamawiający wymaga dołączenia próbek do oferty, poniżej wymienionego  asortymentu: 

1.      teczka sztywna „ Akta osobowe”  (pakiet nr 2, poz. 11)

2.      klej biurowy w sztyfcie (pakiet nr 3, poz. 14)

3.      cienkopisy kolorowe (pakiet nr 3, poz. 20)

4.      flamastry (pakiet nr 3 poz. 21- poz.24)

5.      markery olejowe (pakiet nr 3, poz. 27)

6.      długopisy (pakiet nr 3, poz. 15)

7.      dziurkacz (pakiet nr 4, poz. 6)

8.      zszywacz (pakiet nr 4, poz.7)

9.      płyta CD (pakiet 4, poz. 15)

10.  półka na dokumenty A4 (pakiet 4, poz. 11)

5.      OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.


 7.    WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

9.      WADIUM:

 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

 

10.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Za ofertę najkorzystniejsza uważa się ofertę z najniższą ceną.

 

11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia: 30.05.2007r. godz. 12:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2007r o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert.

 

13.  INFORMACJE  O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

 

16. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Jacek Gomoliński, Przemysław Grzyb – Tel./fax.  / 089 / 539-82-18

17.    Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl


- SIWZ_biurowe

- formularz_cenowy_biurowe

- oswiadczenie_biurowe

- umowa_biurowe

- odpowiedzi_biurowe

- odpowiedzi_biurowe 2

- zawiadomienie_o_protescie

- zawiadomienie_o_zmianie_terminu_skladania_ofert

rozstrzygnięcie protestu

- wezwanie do uzupełnienia dokumentów

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej

- zawiadomienie o odrzuceniu oferty - art. 89 ust. 1 pkt 6

- zawiadomienie o odrzuceniu oferty - art. 89 ust. 1 pkt 2

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (21.05.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (21.05.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (19.06.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (19.06.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^