Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony pow. równowartości 60 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w archiwum


ZZ-03/01/06                                                                 Olsztyn, 24.05.2007r.                                              

 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- sprzętu jednorazowego użytki
 
 

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot  Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2007.r.

 
 
 

<!--[if !supportLists]-->1.        ZAMAWIAJĄCY:<!--[endif]-->

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl<!--[if !supportNestedAnchors]--><!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->1.        TRYB:<!--[endif]-->

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych powyżej równowartości  60.000 EURO.

 

<!--[if !supportLists]-->2.        SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:<!--[endif]-->

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

 

<!--[if !supportLists]-->3.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:<!--[endif]-->

 
KOD CPV:
 
33141220-8
Kaniula
33141300-3
Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33141310-6
Strzykawki
33141320-9
Igły medyczne
33141600-6

Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8
Dreny
33141200-2
Cewniki
33141240-4

Akcesoria cewnikowe

33141411-4
Skalpele i noże chirurgiczne
33194100-7
Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194220-4
Wyroby do transfuzji krwi
25223300-3

Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych

33100000-1

Urządzenia medyczne

33171100-0
Przyrządy do anestezji
33141641-5
Sondy
33141642-2
Akcesoria do drenażu
33141621-9

Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu

33141000-0

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33141119-7
Kompresy
26152339-3
Probówki
33141110-4
Opatrunki
21222000-5

Papierowe artykuły sanitarne i szpitalne

 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku określonego w załączniku do Specyfikacji – formularz cenowy. Zamówienie podzielono na 33 pakiety. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pakiety.

 

<!--[if !supportLists]-->4.        OFERTY WARIANTOWE<!--[endif]-->

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

<!--[if !supportLists]-->5.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:<!--[endif]-->

12 miesiące od dnia podpisania umowy

 

<!--[if !supportLists]-->6.        WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU<!--[endif]-->

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

<!--[if !supportLists]-->-       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->-       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia<!--[endif]-->

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach/

 

<!--[if !supportLists]-->7.        WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:<!--[endif]-->

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

<!--[if !supportLists]-->1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2.      Aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3.      Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4.      Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <!--[endif]-->

 

Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1) 1., 2., 4.,  składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) Pkt. 3. -Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.

7.         Dokumenty o których mowa w pkt 6. 1) lit a i c oraz 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.         Dokument o którym mowa w pkt 6.1) lit b. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.     Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 7. i  8. stosuje się odpowiednio.

 

<!--[if !supportLists]-->8.      WADIUM:<!--[endif]-->

 
Lp.
wadium
Lp.
wadium
Lp.
wadium
1.
920,00
12.
115,00
23.
595,00
2.
550,00
13.
705,00
24.
100,00
3.
60,00
14.
115,00
25.
45,00
4.
455,00
15.
185,00
26.
80,00
5.
45,00
16.
545,00
27.
1 700,00
6.
130,00
17.
270,00
28.
615,00
7.
130,00
18.
137,00
29.
7,00
8.
1 330,00
19.
835,00
30.
715,00
9.
1 040,00
20.
80,00
31.
135,00
10.
165,00
21.
650,00
32.
365,00
11.
675,00
22.
100,00
33.
100,00

 

 

<!--[if !supportLists]-->9.      KRYTERIA OCENY OFERT:<!--[endif]-->

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

<!--[if !supportLists]-->10.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:<!--[endif]-->

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia: 05.07.2007r. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2007r o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 
 

<!--[if !supportLists]-->11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:<!--[endif]-->

60 dni od dnia składania ofert
 

<!--[if !supportLists]-->12.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU<!--[endif]-->

Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 

<!--[if !supportLists]-->13.  specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl<!--[endif]-->

 
<!--[if !supportLists]-->14.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ <!--[endif]-->

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 
 

<!--[if !supportLists]-->15.              INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.<!--[endif]-->

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

<!--[if !supportLists]-->16.              INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.<!--[endif]-->

 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
Dokumenty do pobrania:
- Specyfikacja
- formularz cenowy
- formularz oferty
- wzór umowy
-oświadczenie
- zawiadomienie o proteście
- rozstrzygnięcie protestu ( z modyfikacją pakietu)
-odpowiedzi
- odpowiedzi_2
zawiadomienie o proteście
- zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert
- odpowiedzi i wyjaśnienia 3
- rozstrzygnięcie protestu
- odpowiedź i wyjaśnienie do SIWZ

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (24.05.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.05.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (12.07.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (12.07.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^