Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych (łóżka rehabilitacyjne, kardiomonitory, holter EKG) w archiwum

 

ZZ –21/06/07                                                               Olsztyn, dnia 09.08.2007r.                                        

 

 

           OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

-dostawa sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych (łóżka rehabilitacyjne, kardiomonitory, holter EKG)

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007r.

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl


2.     
TRYB ZAMÓWIENIA:

 Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.


4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

KOD CPV: 

33.19.21.20-9

Łóżka szpitalne

33.12.32.10-3

Urządzenia do monitorowania czynności serca

33.12.30.00-8

Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych, określonego w załączniku nr 1 - formularz cenowy.

Zamówienie podzielono na 3 pakiety:

Pakiet 1: Łóżko rehabilitacyjne – 4 szt.

Pakiet 2: Kardiomonitor – 4 szt.

Pakiet 3: Holter EKG – 1 szt.

Oferta musi uwzględniać osprzęt niezbędny do uruchomienia i eksploatacji urządzeń.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

5.      OFERTY WARIANTOWE:

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

7.      WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8.      WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 
Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.


9.      WADIUM:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

10.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2007r. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)


12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 30 dni od dnia składania ofert.


13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14.  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

 

16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

 Jacek Gomoliński – Tel./fax.  / 089 / 539-82-18

 

17.  Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

- Specyfikacja_SIWZ_neurolog

- zal_1_formularz_cenowy_z_opisem_przedmiotu_zamowienia_neurolog

- zal_2_oswiadczenie_wykonawcy_neurolog

- zal_3_wzor_umowy_neurolog

-odpowiedzi

-przesuniecie terminu składania ofert

- protest

- zawiadomienie o protescie

-przesunięcie terminu składania ofert

-rozstrzygnięcie protestu

- zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

- zawiadomienie_odrzuceniu_oferty

- zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania


Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (09.08.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (09.08.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (13.02.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (13.02.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^