Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieogranioczny na dostawę mammografu z osprzętem w archiwum

ZZ –35/08/07                                                     Olsztyn, dnia 04.09.2007r.                                       

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa mammografu z osprzętem
 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09. 2007r.

 
 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

2.      TRYB ZAMÓWIENIA:

 

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 
KOD CPV
33.11.16.50-2

Urządzenia do mammografii

 

- Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (sprzedaż) mammografu z osprzętem (w tym urządzenia do obróbki zdjęć mammograficznych w systemie dziennych) o parametrach technicznych określonych w załączniku do Specyfikacji. Oferta musi uwzględniać wyposażenie niezbędne do uruchomienia i eksploatacji urządzenia.

 
- montaż i uruchomienie mammografu z osprzętem,
 
- szkolenie personelu
 

5.      OFERTY WARIANTOWE:

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Do dnia 25 październik 2007r.

 
 

7.      WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 
 

8.      WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1., składa dokument określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

9.      WADIUM:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

10.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Cena – 85%

Parametry oceniane – 15%

 
 
 

11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.09. 2007r. godz. 12:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2007r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)

 
 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 
30 dni od dnia składania ofert.
 
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

     Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14.  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

 
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
 
Jacek Gogoliński, Przemysław Grzyb  – Tel./fax.  / 089 / 539-82-18
 
 

17.  Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl


Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (04.09.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (04.09.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (24.09.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (24.09.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^