Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony na dostawę błon, odczynników, kaset RTG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej

ZZ –38/09/07                                                     Olsztyn, dnia 19.10.2007r.                                       

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DOSTAWA BŁON, ODCZYNNIKÓW, KASET RTG DLA PRACOWNI  DIAGNOSTYKI OBRAZOZWEJ ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10. 2007r.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

2.      TRYB ZAMÓWIENIA:

 

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 
25.31.10.00-4
Klisza rentgenowska
25.31.00.00-7
Klisza radiologiczna
24.64.12.30-0
Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich
24.64.12.40-3
Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich
33.12.42.10-0
Wyroby radiodiagnostyczne
 

Przedmiot stanowi dostawa: błon RTG, utrwalaczy RTG, wywoływaczy RTG, błon mammograficznych do suchej kamery, błon tomograficznych do suchej kamery, błon mammograficznych, utrwalaczy i wywoływaczy do kamery analogowej, kaset RTG

 

5.      OFERTY WARIANTOWE:

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

7.      WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8.      WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1., składa dokument określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

9.        WADIUM:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

10.   KRYTERIA OCENY OFERT:

 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena poszczególnych pakietów).
Za ofertę najkorzystniejsza uważa się ofertę z najniższą ceną.
 
 
 
 
 
 

11.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn.

Ofertę należy złożyć do dnia 29.10. 2007r. godz. 12:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10. 2007r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)

 

12.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 
30 dni od dnia składania ofert.
 

13.     INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 

14.         Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15.         Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

 
16.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
 
Przemysław Grzyb  – Tel./fax.  / 089 / 539-82-18
 
17.       Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (19.10.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (19.10.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.10.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (24.10.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^