Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin w archiwum

ZZ –13/04/08                                                                                  Olsztyn, dnia 08.05.2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

-dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2008 r.

 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail: przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

2.  TRYB ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin w ilościach określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 

KOD CPV:  

15.11.00.00-2

Mięso

15.11.11.00-0

Wołowina

15.11.20.00-6

Drób

15.11.22.10-1

Kawałki kurczaków

15.11.22.20-4

Kawałki indyków

15.11.30.00-3

Wieprzowina

15.13.11.30-5

Wędliny

 

Jakość towaru będącego przedmiotem zamówienia określają obowiązujące normy jakościowe. Dostawy w/w produktów realizowane będą zgodnie z wymaganiami systemu kontroli żywności HACCP. Do każdej dostawy Wykonawca dostarcza dokument handlowy HDI.

 

Zamawiający dokonał podziału asortymentu na 3 pakiety.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

 

Pakiet nr 1,  poz. 12  – świeże mięso

Pakiet nr 2,  poz.   6  – świeży drób

Pakiet nr 3,  poz. 20  – świeże wędliny

 

 

5.  OFERTY WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

-   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8.  WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1., składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.

 

9.  WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

10.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn.

Ofertę należy złożyć do dnia: 16.05.2008 r. godz.: 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2008 r. o godz. 11:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert.

 

13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

         

16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Jacek Gomoliński  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97

 

17.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:

www.poliklinika.olsztyn.pl


Dokumenty do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz oferty

- Formularz cenowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór umowyDokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (08.05.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (08.05.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (30.06.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (30.06.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^