Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu (USG), elektroencefalografu (EEG) oraz respiratora

ZZ-40/09/08                                                                       Olsztyn, 24.09.2008r.                     

                          OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

     na dostawę ultrasonografu, elektroencefalografu oraz respiratora dla ZOZ MSWiA z W-MCO                                                       w Olsztynie

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2008r.

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(
ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

 www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

1.        TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.        SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego ( Pokój 222 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

3.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 
KOD CPV:
 
33.12.11.00-5
Elektroencefalografy
33.11.22.00-0
Aparaty ultrasonograficzne
33.15.74.00-9
Medyczna aparatura oddechowa
 

Przedmiot zamówienia stanowi  dostawa (sprzedaż):

Pakiet nr 1:       Ultrasonograf (USG) z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i  mózgowych

Pakiet nr 2:      Elektroencefalograf (EEG)
Pakiet nr 3:      Respirator
 

Zamówienia podzielono na części. Dopuszcza się składanie ofert na każdy z pakietów.

 

4.        OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do dnia 14.11.2008r.

6.        WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach/

 

7.        WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

8.      WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.      KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

10.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn,

Ofertę należy złożyć do dnia: 03.10.2008r. godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2008r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 

11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 
30 dni od dnia składania ofert
 

12.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 

13.  specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl

 
14.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

15.  INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.

 

Dokument utworzył(-a):  Przzemysław Gzyb  (24.09.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.09.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (01.10.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (01.10.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^