Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony "Usługi ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie" (2) w archiwum

Znak sprawy: ZZ-02/01/09                                                                                                                                                                                                                                  Olsztyn, 08.01.2009 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2009 r., pod numerem 8587- 2009
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, numer sprawy: ZZ-02/01/09.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progu 133000 euro.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem postępowania są usługi ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO obejmujących swym zakresem:
Ochrona fizyczna – ciągły dozór obiektów oraz patrolowanie nieruchomości (kompleksu budynków przy ul. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie wraz z  przyległym terenem), a w szczególności:
·        strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem,
·        udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego,
·         interweniowanie w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem,    kradzieżą lub innym naruszeniem substancji chronionego mienia,
·        nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz o zagrożeniu ich powstania,
·        monitoring lokalnego systemu alarmowego wraz z gotowością załóg do interwencji,
·        konserwacja lokalnego systemu alarmowego,
·        wykonywanie czynności sprawdzających, kontrolnych wobec osób wchodzących i wychodzących oraz pojazdów wjeżdżających i  wyjeżdżających na i z obszaru objętego ochroną,
·        kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających na posesję Zamawiającego,
·        obsługa pojazdów uprzywilejowanych
·        obsługa płatnego parkowania.
Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień
 
79.71.00.00 – 4  
Usługi ochroniarskie
 
5.      OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
24 miesiące od daty zawarcia umowy.
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
·        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:
a)      w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną usługę z zakresu fizycznej ochrony obiektów wraz z przyległym terenem o łącznej powierzchni ok. 30000 m2, lub zrealizowali usługę ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż  50000 zł w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy a usługa ta została wykonana należycie,
b)      posiadają, co najmniej 3 grupy interwencyjne na terenie miasta Olsztyn.
 
·        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
 
8.      DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
 
1.      W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:
·        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
·        oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
·        koncesja w zakresie usług ochrony mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (dotyczy ochrony),
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług z zakresu fizycznej ochrony mienia w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
·        wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (nr licencji), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
·        aktualną polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 500000 zł.
 
Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie   oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
2.      Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
3.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8, składa dokumenty określone w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mogą być  składane.
 
9.      WADIUM:
Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium. 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto usług, należny podatek VAT, koszt inwentaryzacji i przeglądu wstępnego systemów alarmowych i monitoringu w obiektach Zamawiającego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  16.01.2009 r., godz.: 12:00, w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – bryła „D”, II piętro Administracja.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2009 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
16. MIEJSCE WYKONANIA USŁUG:
Siedziba Zamawiającego.
 
17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                      
18. ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www. poliklinika.olsztyn.pl
 
Dokumenty do pobrania:

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (08.01.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (08.01.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (08.01.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (08.01.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^