Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony "Dostawa środków dezynfekcyjnych" w archiwum

Znak sprawy: ZZ-17/05/09                                                                                                                                                                       Olsztyn, 24.06.2009 r.
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2009 r., pod numerem 205482 - 2009
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa środków dezynfekcyjnych, numer sprawy: ZZ-17/05/09.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są środki dezynfekcyjne wyspecyfikowane w Załączniku Nr 2, a w szczególności:
 
Pakiet 1 –         Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk,
Pakiet 2 –         Preparaty do mycia , pielęgnacji  i dezynfekcji rąk,
Pakiet 3 –         Mydło w płynie - do sanitarnego mycia rąk i ciała,
Pakiet 4 –         Dezynfekcja skóry i błon śluzowych,
Pakiet 5 –         Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego,
Pakiet 6 –         Mycie i dezynfekcja powierzchni,
Pakiet 7 –         Dezynfekcja powierzchni małych trudnodostępnych,
Pakiet 8 –         Tabletki dezynfekcyjne na bazie chloru,
Pakiet 9 –         Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi,
Pakiet 10 –       Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi,
Pakiet 11 –       Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi,
Pakiet 12 –       Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia oraz odkażania rąk i ciała w postaci pianki.
 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty odkażające do rąk i skóry, których użycie nie wymaga innych czynności przygotowawczych np. rozcieńczania oprócz uzupełniania i wymiany wkładów.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml. w czasie 30 s.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do rąk w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania (0,7l. – system Sterisol; 0,5l. – system Dermados).
W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:
 
·         B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa),
·         Tbc - preparat prątkobójczy (Mycobacterium tuberculosis),
·         F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Trchophyton mentagrophytes var.gypseum),
·         V - preparat o pełnej wirusobójczości, (poliomyelitis, adenowirus, herpes simplex),
·         S - preparat sporobójczy (tlenowe i beztlenowe tj.: Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus, Clostridium sporogenes).
 
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
33741300-9
Środki odkażające do rąk
33741100-7
Środki do mycia rąk
33741200-8
Płyny do rąk i ciała
24455000-8
Środki odkażające
39831200-9
Środki do czyszczenia podłóg
39831700-3
Automatyczne dozowniki mydła
 
5.      OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
 
8.      DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
 
1.       W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:
·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
·         oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
·         dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Deklaracja zgodności EC lub Certyfikat CE, Wpis lub Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania o ile jest wymagany przepisami prawa).
·         dokumenty z wykonanych badań potwierdzających skuteczność (stężenie, spektrum i czas działania) produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub badaniami PZH (Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników – obszar medyczny oraz danego zastosowania).
·         zgłoszenie do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach (tylko wskazane pozycje).
·         karty charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydane przez producenta oferowanych produktów.
·         opinia producenta systemu dozowania „Dermados” i „Sterisol”, potwierdzająca, że opakowania oferowanych przez Wykonawcę środków do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk są dopasowane do w/w systemu dozowania.
·         opinie producentów sprzętu medycznego potwierdzających możliwość stosowania oferowanych środków do dezynfekcji wytwarzanych przez nich urządzeń medycznych np. endoskopy (tylko wskazane pozycje).
·         katalogi, prospekty, lub foldery w języku polskim każdego z zaoferowanych środków,  zawierające opis składu jakościowego, ilościowego oraz spektrum działania.
 
Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie   oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
2.       Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
3.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8, składa dokumenty określone w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mogą być  składane.
 
9.      WADIUM:
Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium. 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  03.07.2009 r., godz.: 12:00, w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – bryła „D”, II piętro Administracja.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2009 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16. MIEJSCE DOSTAW:
Siedziba Zamawiającego.
 
17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                       
18. ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www. poliklinika.olsztyn.pl
 
Dokumenty do pobrania:

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (24.06.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (24.06.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (08.07.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (08.07.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^