Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony "Dostawa pieczywa" w archiwum

Znak sprawy: ZZ-29/07/09                                                                                                                                                                Olsztyn, 10.07.2009 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2009 r., pod numerem 233486 - 2009
 
dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  „Dostawa pieczywa”, nr sprawy ZZ – 29/07/09.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są dostawy pieczywa, a w szczególności:
 
a)      Chleb pszenny, baltonowski, niekrojony 500 g  – 17000 kg
b)      Chleb razowy niekrojony 400 g  –  4400 kg
c)      Bułka kajzerka 50 g  –  40000 szt.
d)      Bułka tarta 1 kg  –  900 kg
e)      Pączki z marmoladą 60 g –  4000 szt.
f)       Bułka wieloziarnista 100 g   –  500 szt.
g)      Bułka z nadzieniem 100 g (budyń, jagody, marmolada, ser, mak) –  1600 szt.
h)      Bułka grahamka 50 g –  500 szt.
i)        Bagietka 300 g  –  50 szt.
j)        Kajzerka owsiana 50g  –  500 szt.
k)      Bułka cebulowa (ciabatta) 50 g  –  300 szt.
l)        Bułka z kapustą 100g  –  500 szt.
m)    Bułka z grzybami 100g  –  500 szt.
 
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
15811000-6
Pieczywo
15811100-7
Chleb
15811400-0
Bułeczki
15810000-9
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15811500-1
Pieczywo gotowe
 
Jakość towaru będącego przedmiotem zamówienia określają obowiązujące normy jakościowe.
Zamawiający wymaga aby dostawy produktów realizowane były zgodnie z wymaganiami systemu kontroli żywności HACCP lub systemów GHP i GMP (Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej).
 
5.            OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
7.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
 
8.            DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:
·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
·         oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
·         dokument potwierdzający, że Wykonawca  spełnia wymagania  systemu kontroli żywności HACCP lub systemów GHP i GMP (Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej).
 
Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie   oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8, składa dokumenty określone w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mogą być  składane.
 
9.            WADIUM:
Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium. 
10.    KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  20.07.2009 r., godz.: 12:00, w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – bryła „D”, II piętro Administracja.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2009 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.    INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU         ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ   ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO    SYSTEMU ZAKUPÓW.
      Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.        INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY      Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY         INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA     ELEKTRONICZNA.
      Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16.    MIEJSCE DOSTAW:
      Siedziba Zamawiającego.
 
17.    OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
      Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                      
18.    ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH       WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
      www. poliklinika.olsztyn.pl
 
Dokumenty do pobrania:
 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (10.07.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (10.07.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (10.07.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (10.07.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^