Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Środki higieny szpitalnej, chemia do utrzymania czystości maszyn i urządzeń kuchennych, srodki myjąco - dezynfekujące dla sekcji żywnościwej w archiwum

 

ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA

10-228 OLSZTYN ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 37

TEL. (089)539 82 40 FAX.(089)526 91 56


Regon 51-00-22-366                                     NIP 739-29-54-895Znak sprawy : ZZ –10/04/05                                                                                 Olsztyn 2005-04-27

Przedmiot zam?wienia: dostawa ?rodk?w do higieny szpitalnej oraz ?rodk?w myj?co - dezynfekuj?cych dla Sekcji ?ywno?ciowej szpitala.

1. Zamawiaj?cy


Zak?ad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37


2. Tryb udzielania zam?wienia


Post?powanie o zam?wienie publiczne na dostaw? prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zam?wie? Publicznych z 29 stycznia 2004 r. w trybie przetargu nieograniczonego poni?ej 60 000 euro.


3. Opis przedmiotu zam?wienia

Przedmiot zam?wienia stanowi dostawa materia??w - 8 zada? o parametrach i ilo?ci okre?lonych w za??czniku nr 1 do  Specyfikacji Istotnych Warunk?w Zam?wienia. 
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych oraz na wszystkie zadania. Oferta musi by? kompletna (nale?y wyceni? wszystkie pozycje w ramach zadania). .

4. Opis cz??ci zam?wienia

Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedno, kilka lub wszystkie zadania okre?lone w SIWZ..


5. Informacja o przewidzianych zam?wieniach uzupe?niaj?cych, o kt?rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP

Zamawiaj?cy nie przewiduje zam?wie? uzupe?niaj?cych.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz? odpowiada? oferty wariantowej

Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zam?wienia

    1. Termin realizacji zam?wienia – zam?wienie realizowane b?dzie sukcesywnie w okresie obowi?zywania umowy. Pierwsza dostawa w ci?gu 48 godz. od dnia podpisania umowy.

    2. Miejsce realizacji zam?wienia: Magazyn Szpitala ZOZ MSWiA w Olsztynie transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wy?adunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego.

8.   SPOS?B UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikacj? Istotnych Warunk?w Zam?wienia –SIWZ mo?na pobra? osobi?cie w siedzibie Zamawiaj?cego lub po pisemnym z?o?eniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wys?ana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odp?atna i kosztuje 30 z? + VAT. 


9. WARUNKI UDZIA?U W PRZETARGU
O udzielenie zam?wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt?rzy:

- Z?o?? ofert? w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
- Posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?,
- Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz potencja? techniczny, a tak?e dysponuj? osobami zdolnymi do wykonywania zam?wienia. - tj. w ci?gu ostatnich 3 lat, rozpocz?li i zako?czyli przynajmniej jedno zam?wienie na rzecz publicznego ZOZ, polegaj?ce na dostawie wyrob?w okre?lonych w specyfikacji, o warto?ci nie mniejszej ni? 50 tys. z?.
- Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zam?wienia – O?wiadczenie Wykonawcy.
- Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam?wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zam?wie? publicznych.
- Zabezpiecz? ofert? wadium w wysoko?ci, formie i terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.

Ocena spe?niania w/w warunk?w dokonana zostanie zgodnie z formu?? „spe?nia - nie spe?nia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o?wiadczeniach

10.WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPE?NIANIA WARUNK?W UDZIA?U W POST?POWNIU:

W celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc? stawianych warunk?w oferta musi zawiera? nast?puj?ce dokumenty:
- Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Za?wiadczenie winno jednoznacznie wskazywa? osoby upowa?nione do dokonywania czynno?ci prawnych w imieniu Wykonawcy.
- Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk?w lub uzyska? zgod? na zwolnienie, roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
- Za?wiadczenie z w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne lub ?e uzyska? zgod? na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo r?wnowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zam?wie? publicznych, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni?6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
- Za?wiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?ce, ?e poprzez odpowiednie odniesienie dok?adnie oznaczone produkty b?d?ce przedmiotem dostawy odpowiadaj? okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym lub
Karty charakterystyki produkt?w potwierdzaj?ce, ?e wszystkie wyroby s? dopuszczone na terenie Polski, zgodnie z ustaw? w sprawie ogranicze?, zakaz?w lub warunk?w produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparat?w niebezpiecznych z dnia 28.07.2004 r. /dz.U. z 2004 r. nr 168, poz. 1762/
- O?wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam?wie? publicznych zgodne z za?. 2 do niniejszej specyfikacji.
- Podpisany i wype?niony formularz cenowy – za?. nr 3.
- Podpisany na znak akceptacji wz?r umowy – za?. nr 4.
- Potwierdzenie wniesienia wadium.
Wymienione powy?ej dokumenty wchodz?ce w sk?ad oferty musz? by? przedstawione w formie orygina??w lub po?wiadczonych za zgodno?? z orygina?em kopii. Zgodno?? z orygina?em wszystkich kopii dokument?w wchodz?cych w sk?ad oferty musi by? potwierdzona przez osoby upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem okre?laj?cym status prawny Wykonawcy lub do??czonym do oferty pe?nomocnictwem).

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic? oferta musi zawiera? dokumenty okre?lone w ? 2 ust. 1 lub ?2 ust.2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr?w z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie dokument?w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk?w udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam?wienie publiczne, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy. (Dz. U. Nr 71 Poz. 645)
.

11.WADIUM:
zadanie nr I                     zadanie nr II 
 500 z?.                              700 z?.

zadanie nr III                    zadanie nr IV                                   .
    400 z?.                              150 z?
zadanie nr V                     zadanie nr VI
    150 z?.                               750 z?.

zadanie nr VII                   zadanie nr VIII
   700 z?.                                 200 z?.


12..MIEJSCE SK?ADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA w Olsztynie – Sekretariat, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
Ofert? nale?y z?o?y? do dnia: 13.05.2005r, godz.: 11:00
Otwarcie ofert nast?pi w dniu 13.05.20005r o godz. 11:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA w Olsztynie- bry?a „D”, II pi?tro Administracja

13.TERMIN ZWI?ZANIA OFERT?:
30 dni od dnia sk?adania ofert

14.MIEJSCE DOSTAW:
Magazyn Zamawiaj?cego


15. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 
Jaros?aw Szostek - TEL. FAX./ 089 / 539-82-18


Dokument utworzył(-a):  Jarosław Szostek  (28.04.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Błąd danych  (28.04.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Błąd danych  (09.11.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Błąd danych  (09.11.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^