Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Infomedica. NZP-30/07/10

NZP-30/07/10                                                                                                                   Olsztyn, 27.07.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
ROZBUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFOMEDICA”

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2010r.

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

1. TRYB:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:

30.21.61.30-6 Czytniki kodu kreskowego
32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe
30.23.21.10-8 Drukarki laserowe
48.61.20.00-1 System zarządzania bazą danych
48.18.00.00-3 Pakiety oprogramowania medycznego
72.26.20.00-9 Usługi rozbudowy oprogramowania
72.26.50.00-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa „Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica“ w ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37.

Zamówienie obejmuje:
  1. rozszerzenie posiadanych licencji Ruch Chorych - do licencji otwartej (do nieograniczonej liczby użytkowników);
  2. rozszerzenie posiadanych licencji Zlecenia - do 23 licencji;
  3. dostawę i instalację sprzętu komputerowego w postaci 29 szt. czytników kodów kreskowych, 1 szt. drukarki kodów kreskowych, urządzeń Wi-Fi do stworzenia sieci bezprzewodowej
  4. dostawę i wdrożenie:
   1. modułu Laboratorium (wraz z integracją z posiadanym Zintegrowanym Systemem Informatycznym) do licencji otwartej (do nieograniczonej liczby użytkowników);
   2. modułów administracyjnych (wraz z integracją z posiadanym Zintegrowanym Systemem Informatycznym);
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, szczególnie dane dotyczące wymagań funkcjonalności, wdrożenia, instalacji, licencjonowania, sprzętu komputerowego znajdują się w załącznikach:
Załącznik nr 4 – minimalne wymagania wobec sprzętu komputerowego
Załącznik nr 5 – funkcjonalność oprogramowania
Załącznik nr 6 – wdrożenie, instalacja, konfiguracja i szkolenia dotyczące ZSI
Załącznik nr 7 – wymagania dotyczące licencjonowania ZSI

Zamawiający wymaga, aby usługi objęte zamówieniem były wykonywane z zachowaniem procedur określonych w normie ISO 9001:2000 lub nowszej. W związku z powyższym do oferty należy załączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi./Certyfikat ISO 9001:2000 lub nowszy/. Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej, złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości.

4. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy


6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy i wdrożenia systemu informatycznego, w tym minimum jedno w sektorze ochrony zdrowia, o wartości wynoszącej co najmniej 450 000 zł. brutto każda
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. dysponują:- pięcioma specjalistami posiadającymi wyższe wykształcenie techniczne i 5 letni staż /doświadczenie/ w          dziedzinie wdrożeń i serwisowania systemów informatycznych,
 4. - pięcioma specjalistami posiadającymi odpowiednie certyfikaty w zakresie administrowania bazą danych Oracle 10 g lub nowszą,
  - jednym specjalistą posiadającym odpowiednie certyfikaty w zakresie administrowania bazą danych Gupta ( Centura)
 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
  W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
   
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - zamiast wymienionych wyżej dokumentów (pkt. 7 ppkt 2.), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
  2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
  3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna
  8. WADIUM:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


  9. KRYTERIA OCENY OFERT:

  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.


  10. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

  Ofertę należy złożyć do dnia 05.08.2010 r. godz. 12:00

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2010r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

  11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  30 dni od dnia składania ofert


  12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

  Przemysław Grzyb - TEL. FAX. / 089 / 539-82-18


  13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej


  14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


  15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.

  Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  2. Formularz oferty

  3. Formularz cenowy

  4. Minimalne wymagania wobec sprzętu komputerowego

  5.  Funkcjonalność oprogramowania

  6. Wdrożenie - instalacja, konfiguracja i szkolenia

  7. Wymagana dotyczące licencjonowania

  8. Wykaz wykonanych zamówień

  9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

  10.  Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  11. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  12.  Wzór umowy

  13. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji z dnia 02.08.2010 r.

  14. Zmieniony załącznik Wymagania dotyczące licencjonowania

  15. Zawiadomienie z dnia 04.08.2010 r. o zmianie terminu składania ofert

  16. Wyjaśniania i zmiana specyfikacji z dnia 05.08.2010 r.


  Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (27.07.2010)
  Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (27.07.2010)
  Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (05.08.2010)
  Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (05.08.2010)
   
  ^ Strony biuletynu wyświetlono:
  - razy
  ^