Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego. NZP-48/10/10

NZP-48/10/10                                                                                                Olsztyn, 20.10.2010r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 na dostawę sprzętu medycznego
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2010r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
 
1.         TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2.         SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
3.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Kod CPV:
33100000-1 Urządzenia medyczne
33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca
 
Zadanie nr 1:
Aparat do pomiaru rzutu serca – 1 szt.
Opis parametrów technicznych urządzenia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
Zadanie nr 2:
Moduł kapnografii do systemu monitorującego SOLAR – 2 szt.
Moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia do systemu monitorującego SOLAR – 4 szt.
 
Zamówienie podzielono na dwie (2) części. Dopuszcza się składanie ofert na każdą z części.
 
W zakresie zadania nr 1 do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.:
a. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności z określonymi dla tego wyrobu wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja zgodności lub Certyfikat zgodności),
b. Dokument potwierdzający zgłoszenie wyrobu medycznego do rejestru wyrobów medycznych, o ile taki obowiązek istnieje (wpis, zgłoszenie do rejestru) lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu, powiadomienie Prezesa Urzędu.
2. Opisy, ulotki informacyjne w języku polskim dotyczące zaoferowanych urządzeń
 
 
4.         OFERTY WARIANTOWE
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
8 grudnia 2010 r.
 
 
6.             OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7.             WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
            W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,    wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
    
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów         powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym             weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna
 
8.             WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
9.             KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
10.          MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn,
 
Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2010r. godz. 13:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2010r. o godz. 13:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
11.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12.          OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
13.          INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
 
14.          INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
15.          INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 

Dokument utworzył(-a):  przemysław Grzyb  (20.10.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (20.10.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (26.10.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (26.10.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^