Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu energetycznego i termomodernizacji ZOZ MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NZP-01/01/11.

NZP-01/01/11                                                                                                                                    Olsztyn, 04.02.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  modernizacji systemu energetycznego i termomodernizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  04.02.2011 r.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
 
1.      TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
2.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 
3.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV:
71220000-6                   Usługi projektowania architektonicznego
71321200-6                   Usługi projektowania systemów grzewczych
71323100-9                   Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu energetycznego i termomodernizacji kompleksu budynków Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oznaczonych w programie funkcjonalno-użytkowym jako bryły A, B, C, D oraz EFG (łącznie). Wszystkie budynki zlokalizowane są w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji systemu energetycznego oraz termomodernizacji budynków szpitala, o której mowa powyżej ma uwzględniać, w szczególności:
 
 
Prace budowlane
-          Docieplenie połaci dachowej
-          Docieplenie stropodachu wentylowanego
-          Docieplenie stropu pod łącznikiem
-          Izolację pionową ścian poniżej poziomu gruntu
-          Uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych
-          Wykonanie opaski wokół budynku
-          Wymianę rynien i rur spustowych
 
 
Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
-          Montaż głowic termostatycznych
-          Montaż regulacyjnych zaworów podpionowych
-          Wymianę grzejników z montażem zaworów termostatycznych
Modernizacja źródła energii
-          Instalację gazowego bloku kogeneracyjnego
-          Instalację elektrycznych wytwornic pary do sterylizatorni i wentylatorni
-          Technologia dwufunkcyjnego węzła cieplnego
-          Technologia węzła chłodu z urządzeniem absorpcyjnym
-          Przyłączenie baterii kolektorów słonecznych
 
Instalacje elektryczne i automatyka
-          Wykonanie systemu zarządzania energią i monitorowania w szpitalu w oparciu o Centralny Komputerowy System Nadzoru (BMS)
 
Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w tym w szczególności:
  1. Program funkcjonalno-użytkowy
  2. Akt Umowy
  3. Warunki Umowy
Zamówienia nie podzielono na części.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
 
 
4.            OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy.
 
6.         OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp,  dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zaprojektowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
·  przynajmniej jedno źródło energii cieplnej przekraczające 1 MW,
·  przynajmniej jedną instalację systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny Komputerowy System Nadzoru (BMS),
-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują:
·  jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu projektowego  posiadającą projektowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń od minimum 5 lat i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
·  jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą projektowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży sanitarnej od minimum 5 lat i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
-  sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
a także:
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”.
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
7.            WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego /art. 24 ust. 1 i 2 Pzp/ na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do OFERTY.
2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3.     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
5.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
6.     Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie,
7.     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
8.     Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
9.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane   - zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.- 7.4, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11.  W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna
 
 
8.            WADIUM:
5 000 zł.
 
9.            KRYTERIA OCENY OFERT:
1.            Cena – 75 %
2.            Termin wykonania dokumentacji – 25 %
 
10.          MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn      

Ofertę należy złożyć do dnia     15 .02.2011 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2010r. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
11.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12.          OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
 
Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
13.          INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
14.          INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
15.          INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
 
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (04.02.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (04.02.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (11.02.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (11.02.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^