Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę mebli dla przychodni i gabinetów lekarskich w archiwum

ZZ-26/11/05                                                                                     Olsztyn, 02.11.2005

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

-dostawa mebli przychodni i gabinetów lekarskich ZOZ MSWiA z Warmińsko -Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
 2. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

  ( ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

  ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

  www.poliklinika.olsztyn.pl

  e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 3. TRYB:
 4. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej równowartości 60.000 EURO.

 5. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
 6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 30 zł + VAT.

 7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 8. KOD CPV:

  36.11.50.00-0

  Krzesła

  36.12.11.61-1

  Metalowe szafy na akta

  36.12.12.20-3

  Szafki drewniane

  36.13.14.00-2

  Szafy

  36.13.33.11-5

  Biurka

  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa biurek, kontenerów do biurek, szafek, szaf na ubrania, szaf na dokumenty, krzeseł, wieszaków określonych w załączniku nr 2 - formularz cenowy.

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wszystkie pakiety.

 9. OFERTY WARIANTOWE
 10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 11. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 12. - do dnia 18 grudnia 2005r.

 13. A. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą “spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach/

 1. B. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZNEIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej specyfikacji.

Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w § 2 ust. 1 i §2 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. Nr 71 Poz. 645).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. WADIUM:
 2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 3. KRYTERIA OCENY OFERT:
 4. Jedynym kryterium jest cena oferty – pakietu. Cena pakietu to cena brutto uwzględniająca cenę netto, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 5. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 6. Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Sekretariat, ul. Wojska Polskiego 37,

  10-228 Olsztyn,

  Ofertę należy złożyć do dnia: 18.11.2005 godz. 12:00

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2005r o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła “D”, II piętro Administracja)

 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert

12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Przemysław Grzyb - TEL. FAX./ 089 / 539-82-18


Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (09.11.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (09.11.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (09.11.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (09.11.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^