Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony "Dostawa rękawic medycznych", NZP-40/08/11 w archiwum

Znak sprawy: NZP-40/08/11                                                                            Olsztyn, 24.08.2011 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2011r.,
 pod numerem 226611 – 2011
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa rękawic medycznych”, numer sprawy: NZP-40/08/11.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484), Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.     ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
3.     SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa rękawic medycznych. zamówienie podzielone jest na 5 części (Pakietów), dopuszcza się składanie ofert na każdą z nich.
 
Pakiet 1 – Sterylne rękawice zabiegowe
 
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową i równomiernie rolowanym mankietem – 12000 par.
Zastosowanie: do wszystkich zastosowań związanych z użyciem rękawic sterylnych.
Materiał: guma naturalna (lateks), mikro-chropowata powierzchnia.
Kolor: biały
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: od 6,0 – 8,5.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,0.
Zawartość protein: nie więcej niż 30 µg/g.
Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Grubość rękawicy na palcu: 0,22 mm +/- 0,01 mm.
Sposób dostarczania: pakowane parami.
Opakowania jednostkowe umożliwiające aseptyczne pobieranie.
 
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, ze zrolowanym równomiernie mankietem o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej – 23000 par
Zastosowanie: do wszystkich zastosowań związanych z użyciem rękawic sterylnych.
Materiał: guma naturalna (lateks), mikro-chropowata powierzchnia.
Puder: skrobia kukurydziana, nie zawierająca talku.
Kolor: biały
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: od 6,0 – 8,5.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,0.
Zawartość protein: nie więcej niż 70 µg/g.
Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Sposób dostarczania: pakowane parami.
Opakowania jednostkowe umożliwiające aseptyczne pobieranie.
 
Pakiet 2 – Sterylne, ortopedyczne rękawice zabiegowe
 
Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, ze zrolowanym mankietem, o grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcia – ilość 5000 par.
Materiał: guma naturalna (lateks).
Kolor: biały lub beżowy,
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: od 7,5 – 8,5.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,5.
Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Sposób dostarczania: pakowane parami.
Opakowania jednostkowe umożliwiające aseptyczne pobieranie.
 
Pakiet 3 – Niesterylne rękawice diagnostyczne,
 
Rękawice diagnostyczne, niesterylne, lateksowe, bezpudrowe, ze zrolowanym mankietem – ilość 10000 opakowań.
Zastosowanie: do wszystkich niesterylnych zastosowań medycznych.
Materiał: guma naturalna (lateks).
Kolor: biały
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: S, M, L.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,5.
Zgodność z normami:PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Sposób dostarczania: pakowane po 100 sztuk.
 
Rękawice diagnostyczne, niesterylne, winylowe, bezpudrowe, ze zrolowanym mankietem -  ilość 2000 opakowań.
Zastosowanie: do wszystkich niesterylnych zastosowań medycznych.
Materiał: polichlorek winylu
Kolor: biały
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: S, M, L.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,5.
Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Sposób dostarczania: pakowane po 100 sztuk.
 
Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, ze zrolowanym mankietem -  ilość 12000 opakowań.
Zastosowanie: do wszystkich niesterylnych zastosowań medycznych.
Materiał: nitryl
Kolor: biały lub zielony
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: S, M, L.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,5.
Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Sposób dostarczania: pakowane po 100 sztuk.
 
Pakiet 4 – Niesterylne rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka,
 
Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe, lateksowe, o grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcia – ilość 20 opakowań.
Zastosowanie: ratownictwo medyczne.
Materiał: guma naturalna (lateks).
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: S, M, L, XL.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,5.
Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.
Sposób dostarczania: pakowane po 50 sztuk.
 
Pakiet 5 – Rękawice do pracy z lekami cytostatycznymi.
 
Rękawice do przygotowywania leków cytostatycznych, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pogrubione – 3000 par.
 
Zastosowanie: przygotowywanie mikstur cytostatycznych.
Materiał: naturalny lateks kauczukowy.
Kolor: ciemnoniebieski.
Ph: neutralne dla skóry.
Rozmiary: 6,0 - 8,0.
Poziom AQL: nie większy lub równy 1,5.
Zgodność z normami: PN EN 374, PN EN 420
Sposób dostarczania: pakowane parami.
Opakowania jednostkowe umożliwiające aseptyczne pobieranie.
 
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
33141420-0
Rękawice chirurgiczne
18424300-0
Rękawice jednorazowe
18141000-9
Rękawice robocze
 
5.     OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
·           Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·           Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·           Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·           Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
·       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
·       Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
·         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
·         W zakresie Pakietów nr 1-4, dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Deklaracja zgodności EC lub Certyfikat CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, lub Zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych);
·         W zakresie Pakietu nr 1, wyniki  badań przeprowadzonych przez producenta rękawic lub niezależną jednostkę notyfikacyjną, nie starsze niż z roku 2010;
·         W zakresie Pakietu nr 5, dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz potwierdzające zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla środków ochrony indywidualnej, wynikających z dyrektywy 89/686/EEC;
·         Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z normą PN EN 455 lub w przypadku rękawic do sporządzania cytostatyków – PN EN 374, PN EN 420;
·         Katalogi lub kopie kart katalogowych oferowanego asortymentu;
·         Próbki oferowanego asortymentu. Zamawiający wymaga załączenia do ofert po 3 pary rękawic, stosownie do każdej z oferowanych pozycji.
 
Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane   - zamiast wymienionych wyżej dokumentów, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
 
9.     WADIUM:
Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium. 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  01.09.2011 r., godz.: 12:00, w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – bryła „D”, II piętro Administracja.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2011 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16. MIEJSCE DOSTAW:
Siedziba Zamawiającego.
 
17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                      
18. ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (24.08.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (24.08.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (29.08.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (29.08.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^