Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników do laboratorium na okres 36 miesięcy, NZP-44/08/11

NZP-44/08/11                                                                                                    Olsztyn,26.09.2011r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na dostawę analizatora do biochemii wraz z dostawą odczynników do Laboratorium ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2011r.

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:

38434000-6 Analizatory
38434500-1 Analizatory biochemiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Przedmiot zamówienia stanowi dzierżawa analizatora do biochemii wraz z dostawą odczynników do Laboratorium ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Specyfikacji - formularz parametrów technicznych i cenowy.

Informacje o ilości odczynników oraz materiałów dodatkowych:

Ilość odczynników oraz materiałów dodatkowych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie 36 miesięcy ilości badań (oznaczeń). Wykonywanie badania:

1.Glukoza, 2. Mocznik, 3. Kreatynina, 4. Cholesterol całkowity, 5. Trójglicerydy, 6. HDL - Cholesterol, 7. LDL – cholesterol, 8. Białko, 9. Albuminy, 10. Kwas moczowy, 11. Amylaza, 12. Wapń całkowity, 13. Fosfor, 14. Magnez, 15. Żelazo, 16. AST, 17. ALT, 18. CPK, 19. LDH, 20. GGTP, 21. ALP, 22. Bilirubina całkowita, 23. Bilirubina bezpośrednia, 24. Lipaza, 25. Alkohol etylowy, 26. CRP ilościowe
 
Ilość oznaczeń: 443 300

Elektrolity (Na, CL, K): 137 000 oznaczeń

Zamówienia nie podzielono na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
4. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  1. Dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Deklaracja zgodności EC lub Certyfikat CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, lub Zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
  2. Ulotki informacyjne, katalogi, lub kopie kart katalogowych oferowanego urządzenia.
5. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
  1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAZ POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: 
 
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna


9. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
Ofertę należy złożyć do dnia 06.10.2011r. godz. 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2011r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA
z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro
Administracja)
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert

13. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Kamila Królik - TEL. FAX. / 089 / 539-82-18

14. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
15. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokument utworzył(-a):  Kamila Królik  (26.09.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Kamila Królik  (26.09.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Kamila Królik  (05.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Kamila Królik  (05.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^