Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony "Dostawa paliw", NZP - 51/09/11 w archiwum

Znak sprawy: NZP-51/09/11                                                        Olsztyn, 06.10.2011 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2011r., pod numerem 321808 - 2011
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa paliw, numer sprawy: NZP-51/09/11.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484), Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem postępowania jest dostawa paliw:
·         Benzyna bezołowiowa 95 zgodna z normą PN-EN 228      – ilość 5000 l,
·         Olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590                      – ilość 27000 l.
 
Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw w stacjach należących do Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem stacji w Olsztynie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie według pojawiających się potrzeb, indywidualnie dla każdego pojazdu z wykorzystaniem kart paliwowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Oferowany system kart paliwowych musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, dat tankowania, ilości pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu. Karty paliwowe muszą posiadać kod przypisany do poszczególnych pojazdów bądź kierowców.
Należności za pobrane paliwa, obliczane na podstawie bieżących cen z dystrybutorów i pomniejszone o zaoferowany opust, Zamawiający będzie regulował na podstawie faktur VAT wystawianych  przez Wykonawcę w połowie i na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
09132100 – 4
Benzyna bezołowiowa Pb 95
09134100 – 8
Olej napędowy
 
Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert częściowych.
 
5.      OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
·                Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca musi legitymować się posiadaniem zezwolenia, koncesji lub licencji uprawniającej do prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
·                Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
·                Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. tj. posiadają co najmniej jedną, czynną we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę stację paliwową na terenie każdego z miast wojewódzkich, w tym na terenie miasta Olsztyn;
·                Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie stosownych dokumentów i oświadczeń oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.      WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
·         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
·         Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
·         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
·         Zezwolenie, koncesję lub licencję, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia  działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
·         Wykaz całodobowych stacji paliwowych na terenie Olsztyna oraz każdego z pozostałych miast wojewódzkich.
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego, należy złożyć oświadczenie o posiadaniu całodobowej stacji paliw na terenie Olsztyna oraz dysponowaniu stacjami paliwowymi na terenie każdego z miast wojewódzkich.
Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane   - zamiast wymienionych wyżej dokumentów, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
 
9.      WADIUM:
Zamawiający   nie  wymaga wniesienia wadium. 
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
 
·                    cena oferty – waga 70%,
·                    wysokość opustu (wyrażona w procentach) od zaoferowanej ceny brutto za 1     litr paliwa – waga 10%,
·                    długość najkrótszej drogi  (wyrażona w km, określona za pomocą           lokalizatora             internetowego www.zumi.pl) od       wskazanej w ofercie stacji     paliwowej do siedziby Zamawiającego – waga 20%.
 
Cena oferty (brutto) określona na podstawie ceny 1 litra paliw na dystrybutorze na stacji paliw w Olsztynie wskazanej przez Wykonawcę (należy podać adres stacji paliw), z dnia 06.10.2011 r. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 70 pkt.
Opust od zaoferowanej ceny 1 litra paliwa zadeklarowany przez Wykonawcę na  cały okres trwania umowy. Opust będzie uwzględniany przy wystawianiu faktur za pobór paliw. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 10 pkt.
Długość najkrótszej drogi  od wskazanej w ofercie stacji paliwowej Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 20 pkt.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia  14.10.2011 r., godz.: 12:00, w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – bryła „D”, II piętro Administracja.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2011 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej. 
 
16. MIEJSCE DOSTAWY:
Stacje paliwowe Wykonawcy.
 
17. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Konrad Piotrowski - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.
                                                      
18. ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (06.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (06.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (11.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (11.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^