Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-66/11/11 w archiwum

NZP – 66/11/11                                                                              Olsztyn, dnia 01.12.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa środków dezynfekcyjnych
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2011 r.
 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.olsztyn.pl
 
2.  TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Dział Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków dezynfekcyjnych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
 
KOD CPV:  
33.63.16.00-8  Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 
Zamówienie podzielono na 2 pakiety.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.
 
Pakiet 1 - Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego
1.     Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich oraz przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła oraz endoskopów sztywnych i giętkich – 55.000 L roztworu roboczego w dwóch rodzajach opakowań
 
Pakiet 2 - Mycie i dezynfekcja powierzchni
1.     Preparat  do jednoczesnego mycia i dezynfekcji gabinetów zabiegowych i sal operacyjnych, sal chorych – 200.000 L roztworu roboczego
 
Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w SIWZ w formularzu cenowym.
 
Do oferty należy załączyć:
1.        Oświadczenie dotyczące zaoferowanych wyrobów medycznych o spełnianiu wymagań zasadniczych określonych dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. – wzór oświadczenia załączony do SIWZ.
2.        Oświadczenie dotyczące zaoferowanych produktów biobójczych o dopuszczeniu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r. – wzór oświadczenia załączony do SIWZ.
3.        Karty charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydane przez producenta tych produktów.
4.        Katalogi, prospekty, lub ulotki oferowanych produktów w języku polskim,  zawierające opis składu jakościowego, ilościowego, spektrum działania oraz informacje potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań opisanych w formularzu cenowym. (Gdy brak jest w ulotkach wszystkich wymaganych informacji należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań – należy je wyszczególnić w oświadczeniu).
 
5.  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 22.11.2012 r.
 
7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający wymaga koncesji / zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (jeżeli Wykonawca składa ofertę na produkty lecznicze). Poza obrotem produktami leczniczymi działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  2. Koncesję, zezwolenie lub licencję (koncesja /zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne - jeżeli Wykonawca składa ofertę na produkty lecznicze).
 
 
*********
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 8 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium jest cena oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 09.12.2011 r. godz.: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2011 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
         
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Jacek Gomoliński  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (01.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (01.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (06.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (06.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^