Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na uslugę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. NZP-71/12/11

NZP- 71/ 12/11                                                                                                                                                                      Olsztyn, 30.12.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2011.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
1. TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój 213 - Dział Zamówień Publicznych) lub po złożeniu pisemnego wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres).
Specyfikacja dostępna jest również na stronie Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U.  2011 Nr 112, poz. 654), w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. - Dz. U. z 2009 r. Nr 522, poz. 417 wraz z późniejszymi zmianami, w tym Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U z 2011 r. Nr 113, poz. 660).
 
Suma ubezpieczenia: maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową - 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
1. Zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - 100 000 zł
2. Śmierci pacjenta - 300 000 zł
- w odniesieniu do jednego pacjenta.
 
Franszyzy i udziały własne: - franszyza integralna - brak, - udział własny - brak, - franszyza redukcyjna - brak
Okres ubezpieczenia: 01.01.2012 – 31.12.2012
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
4. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
01.01.2012 – 31.12.2012
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAZ POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów (pkt.2), składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
 
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna
 
8. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 80%
Dodatkowe warunki - 20%
 
10. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2012 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2012 r. o godz. 11:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Przemysław Grzyb - TEL. FAX. / 089 / 539-82-18
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (30.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (30.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (30.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (30.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^