Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie.NZP-16/03/12

     NZP-16/03/12                                                                                                                                          Olsztyn, 02.03.2012 r.   
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- kompleksowe ubezpieczenie ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie
 
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot  Europejskich w dniu  02.03.2012 r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(dalej: ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
 
1.      TRYB:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych powyżej równowartości 130 000 EURO.
 
 
2.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
specyfikacja dostępna jest również na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
 
3.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV:
66 51 00 00-8 Usługi ubezpieczeniowe
66 51 41 10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66 51 50 00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66 51 51 00-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66 51 52 00-5 Usługi ubezpieczenia własności
66 51 54 00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66 51 60 00-0 Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
66 51 61 00-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od  odpowiedzialności cywilnej
 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie szpitala obejmujące:
 
ZADANIE NR 1:
 
1.            ubezpieczenie mienia; w tym gotówki Ubezpieczającego, od ognia i innych zdarzeń losowych,
2.            ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia Ubezpieczającego, w tym gotówki także i w transporcie,
3.            ubezpieczenie elektroniki,
4.            ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
5.            ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
6.            ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności,
7.            obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, AC, KNW, Assistance Polska.
 
ZADANIE NR 2:
 
ubezpieczenie na rzecz pacjentów Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654), w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. - Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 wraz z późniejszymi zmianami, w tym Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U z 2011 r. Nr 113, poz. 660) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  10 lutego 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego. 
 
Zamówienie podzielono na 2 części. Dopuszcza się składanie ofert na każdą z części.
 
 
4.      OFERTY WARIANTOWE
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
 
5.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia 01.05.2012 do dnia 30.04.2013 r.

           

6.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
           
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 
 
7.         WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca składa następujące dokumenty:  
 
7.1.         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 
7.2.         Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
 
7.3.         Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert
 
7.4.         Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
7.5.         Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
7.6.         Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
7.7.         Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
 
7.8.         Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 7.2. - 7.4. i pkt. 7.6.- składa dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio,         że:
            a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
            c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 7.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
 
7.9.         Dokumenty o których mowa w pkt 7.8. 1) lit. a) i c) oraz 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
7.10.      Dokument o którym mowa w pkt 7.8. 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
7.11.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 7.8. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 7.9. i 7.10. stosuje się odpowiednio.
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7.12.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7.13.      Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
                                                                      
                                                                       *********
7.14.      Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
7.15.      W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
 
8.           WADIUM:
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:
 
zadanie nr 1:   2 800,00 PLN
zadanie nr 2:   2 300,00 PLN
                                           
 
9.            KRYTERIA OCENY OFERT:
 
Zadanie nr 1:
Cena  - 80 %
Warunki dodatkowe – 20 %
 
Zadanie nr 2:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Za ofertę najkorzystniejsza uważa się ofertę z najniższą ceną.
 
 
10.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
 
Ofertę należy złożyć do dnia: 12.04.2012 r., godz. 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2012  r., godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
 
11.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
60 dni od dnia składania ofert
 
12.          OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Przemysław Grzyb - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
13.          INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
 
14.          INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
15.          INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (02.03.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (02.03.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (06.04.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (06.04.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^