Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkoldiwiania odpadów medycznych. NZP-26/04/12

 Znak sprawy: NZP 26/04/12                                                                                       Olsztyn, 27.04.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2012r.


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”, numer sprawy: NZP-26/04/12.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie,

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail: przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.      SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest świadczenie przez okres 12 miesięcy usług odbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów medycznych. 

 

Nazwa

Kod

Masa w Kg

Części ciała i organy pochodzenia ludzkiego 

180102*

100

Odpady medyczne 

180103*

74000

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

180108*

4200

Chemikalia, odczynniki zawierające substancje niebezpieczne

180106*

500

Leki inne niż wymienione w 180108*

180109

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Kod i nazwa ze  Współnego Słownika Zamówień (CPV)

90.52.42.00-8

Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90.51.33.00-9

Usługi spalania odpadów

 

Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie codziennie, z wyjątkiem niedzieli pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych sytuacjach, aby  czas przechowywania odpadów w siedzibie Zamawiającego nie przekroczył 48 godzin od chwili wytworzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia również w dni ustawowo wolne od pracy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5.      OFERTY WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

·  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca musi posiadać uprawnienia zezwalające na prowadzenie działalności będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietania 2001 r.;

·  Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

·  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

· Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie;

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wymagancych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

8.      WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:

·  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

·  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: 

·  zezwolenie, koncesję lub licencję, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia  działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z póź. zm.).

· oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane   - zamiast wymienionych wyżej dokumentów, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

9.      WADIUM:

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium. 

10. KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty.

Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia  10.05.2012 r., godz.: 12:00, w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn – bryła „D”, II piętro Administracja.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2012 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- bryła „D”, II piętro Administracja.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia składania ofert.

 

13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  

 

14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY   INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

 

16. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Tomasz Jary - tel. (089) 539-82-97, tel./fax. (089) 539-82-18.

                                                      

17. ADRES STRONY NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

www.poliklinika.olsztyn.pl

Do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 26/04/12

 

 

 

 

 

 

 


Dokument utworzył(-a):  Tomasz Jary  (27.04.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Tomasz Jary  (27.04.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (27.04.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (27.04.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^