Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   statut jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII
W OLSZTYNIE


Zarządzenie nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie


STATUT


z dnia 2012-05-15

 

Rozdział 1.
FIRMA I SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1.

1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie”.
2. Zakład może używać skróconej nazwy „SP ZOZ MSW z W - MCO w Olsztynie”.

§ 2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurski Centrum Onkologii w Olsztynie, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.


§ 3.

Siedzibą Zakładu jest Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37.


§ 4.

1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5.

Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU


§ 6.

Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:
1) działalności leczniczej w rodzaju:
a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
- szpitalnych,
- innych niż szpitalne,
b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3) profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 7.

Zadania Zakładu obejmują w szczególności:
1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:
a) szpitalnych w zakresie:
- medycyny ratunkowej,
- chirurgii onkologicznej,
- chemioterapii,
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- radioterapii z pododdziałem onkologii,
- chirurgii ogólnej, w tym chirurgii plastycznej i chirurgii onkologicznej piersi,
- chirurgii urazowo ortopedycznej z pododziałem chirurgii klatki piersiowej,
- chorób wewnętrznych, w tym diagnostyki onkologicznej i kardiologii,
- ginekologii i ginekologii onkologicznej,
- otolaryngologii,
- rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,
- neurologii z pododdziałem udarowym,
- hematologii,
- bloku operacyjnego,
b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin – leczenie „jednego dnia” w zakresie:
- chirurgii onkologicznej,
- chemioterapii,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowo - ortopedycznej,
- chorób wewnętrznych i diagnostyki onkologicznej z pododdziałem kardiologicznym,
- ginekologii i ginekologii onkologicznej,
- otolaryngologii,
- hematologii,
c) innych niż szpitalne w zakresie:
- pomocy doraźnej,
- sterylizacji,
- transportu medycznego,
- pobierania oraz magazynowania krwi;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) podstawowej opieki zdrowotnej,
b) zdrowia psychicznego,
c) poradnictwa psychoonkologicznego,
d) stomatologii,
e) okulistyki,
f) ginekologii,
g) rehabilitacji,
h) otolaryngologii,
i) chirurgii ogólnej,
j) onkologii,
k) reumatologii,
l) urologii,
m) kardiologii,
n) gastroenterologii,
o) endokrynologii,
p) neurologii,
q) chirurgii onkologicznej,
r) genetyki,
s) radioterapii,
t) chemioterapii,
u) chirurgii urazowo-ortopedycznej,
v) logopedii,
w) chirurgii plastycznej,
x) diabetologii,
y) brachyterapii,
z) fizyki medycznej,
za) badań profilaktycznych,
zb) medycyny pracy,
zc) poradnictwa psychologicznego,
zd) badań psychologicznych,
ze) hematologii,
zf) pulmonologii,
zg) badań diagnostycznych w zakresie:
- diagnostyki laboratoryjnej,
- endoskopii onkologicznej,
- endoskopii,
- badań molekularnych,
- diagnostyki nieinwazyjnej,
- mikrobiologii,
- rentgenodiagnostyki,
- ultrasonografii,
- tomografii komputerowej,
- mammografii,
- mammografii screeningowej,
- rezonansu magnetycznego,
- cytologii,
- histopatologii,
- bronchoskopii,
- rehabilitacji dziennej,
zh) usprawniania leczniczego oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie:
- hydroterapii,
- masażu leczniczego,
- kinezyterapii,
- fizykoterapii;
3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;
5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;
7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;
8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
9) obrót lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;
10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;
13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);
14) wykonywanie zadań nałozonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8.

Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

 

Rozdział 3.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
§ 9.

Organami Zakładu są:
1) kierownik;
2) rada społeczna.

§ 10.

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.
2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Zakładu, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i/lub przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.
3. Zastępcy kierownika Zakładu i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Zakładu pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.
5. Zastępcy kierownika Zakładu oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.
6. Pełnomocników Zakładu ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Zakładu, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11.

1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.
2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:
1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2) numer/rok;
3) datę wejścia w życie;
4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12.

1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.
2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3. W skład rady społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Policji,
b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c) przedstawiciel Straży Granicznej,
d) przedstawiciel Służy Więziennej,
e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
g) trzej przedstawiciele wyznaczeni przez Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 13.

1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;
2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;
4) zwolnienia ze służby lub pracy;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14.

Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej warości początkowej wynoszącej 20 000 zł,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,
d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;
3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 15.

Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16.

Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17.

Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU
§ 18.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19.

1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.
2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.


§ 20.

Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.


§ 21.

Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, uzytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu;
2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu;
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Zakład;
4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;
5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;
6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;
8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22.

Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza polegającą na:
1) oddawaniu w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;
2) prowadzeniu stołówki - bufetu, baru, kawiarni, sklepiku chemiczno - kosmetycznego.

Załącznik do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie

1. SZPITAL:
1) Izba Przyjęć,
2) Oddziały:
a) Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy,
b) Kliniczny Chirurgii Onkologicznej z leczeniem "jednego dnia",
c) Kliniczny Chemioterapii z Ośrodkiem Chemioterapii Jednodniowej
* z Pododdziałem Chemioterapii i Chemioterapii Jednodniowej w Ełku,
* z Pododdziałem Chemioterapii i Chemioterapii Jednodniowej w Kętrzynie,
d) Kliniczny Radioterapii
* z Pododdziałem Onkologicznym,
* z Pododdziałem Radioterapii w Ełku
e) Kliniczny Chirurgii Ogólnej z leczeniem "jednego dnia"
z Pododdziałem Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Onkologicznej Piersi,
f) Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
g) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z leczeniem "jednego dnia"
z Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej,
h) Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej z leczeniem "jednego dnia; z Pododdziałem Kardiologicznym,
i) Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej z leczeniem "jednego dnia",
j) Otolaryngologiczny z leczeniem "jednego dnia",
k) Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
l) Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
m) Rehabilitacji Dziennej,
n) Hematologii z leczeniem jednego dnia,
3) Blok Operacyjny,
4) Centralna Sterylizatornia,
5) Apteka Szpitalna,
6) Zespół Transportu Sanitarnego,
2. PRZYCHODNIA:
1) Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie,
2) Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kętrzynie,
3) Gabinet Zabiegowy w Olsztynie,
4) Gabinet Zabiegowy w Kętrzynie,
5) Poradnia Medycyny Pracy,
6) Poradnie Specjalistyczne:
a) Zdrowia Psychicznego z Gabinetem Poradnictwa Psychoonkologicznego,
b) Stomatologiczna w Kętrzynie,
c) Okulistyczna,
d) Ginekologiczna,
e) Rehabilitacyjna,
f) Otolaryngologiczna,
g) Chirurgiczna,
h) Onkologiczna,
i) Reumatologiczna,
j) Urologiczna,
k) Kardiologiczna,
l) Gastroenterologiczna,
m) Endokrynologiczna,
n) Neurologiczna,
o) Chirurgii Onkologicznej,
p) Genetyczna,
q) Radioterapii,
r) Chemioterapii,
s) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
t) Logopedii,
u) Chirurgii Plastycznej,
v) Badań Profilaktycznych,
w) Onkologiczna w Ełku,
x) Chirurgii Onkologicznej w Ełku,
y) Onkologiczna w Kętrzynie,
z) Chirurgii Onkologicznej w Kętrzynie,
za) Diabetologiczna,
zb) Hematologiczna,
zc) Pulmonologiczna,
7) Gabinet Szczepień;
8) Pracownie:
a) Endoskopii Onkologicznej,
b) Endoskopii,
c) Diagnostyki Nieinwazyjnej,
d) Mikrobiologii,
e) Badań Molekularnych,
f) Bronchoskopii,
9) Zakłady:
a) Zakład Radioterapii:
- Pracownia Brachyterapii,
- Pracownia Fizyki Medycznej,
- Pracownia Radioterapii w Ełku,
b) Zakład Diagnostyki Obrazowej:
- Pracownia RTG,
- Pracownia USG,
- Pracownia Tomografii Komputerowej,
- Pracownia Mammografii,
- Pracownia Mammografii Screeningowej,
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
c) Zakład Usprawniania Leczniczego:
- Pracownia Masażu Leczniczego,
- Pracownia Hydroterapii,
- Pracownia Kinezyterapii,
- Pracownia Fizykoterapii,
d) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
- Punkt Pobrań Krwi,
- Bank Krwi,
e) Zakład Patomorfologii:
- Pracownia Cytologii i Histopatologii,
e) Zakład Usług Psychologicznych:
- Pracownia Badań Psychologicznych,
- Pracownia Badań Psychologicznych Kierowców,
- Pracownia Psychologiczna,
10) Apteka Ogólnodostępna - Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37,
11) Punkt Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze,
12) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Olsztynie.


Dokument utworzył(-a):  Kamil  (21.12.2010)
Dokument wprowadził(-a):  kamil  (21.12.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  admin  (24.06.2015)
Dokument modyfikował(-a):  admin  (24.06.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^