Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komplekowej obsługi prawnej.

 
 
Olsztyn,27.11.2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu
na
usługę kompleksowej obsługi prawnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
 
1.      Zakres usługi:
 
1.1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie (Zleceniodawcy) usług kompleksowej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwa prawnego dotyczącego zastępstwa procesowego.
1.2.    KOD CPV:
a)          79.10.00.00-5 Usługi prawnicze
b)          79.11.00.00-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
c)           79.11.10.00-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
d)          79.11.20.00-2 Usługi reprezentacji prawnej
1.3.    Szczegółowy opis i zakres usługi zawiera wzór umowy będący załącznikiem do niniejszego Zaproszenia.
 
2.      Termin realizacji zamówienia.
Od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.
 
3.      Krótka charakterystyka Zamawiającego.
3.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest podmiotem leczniczym samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U.2011,Nr 112, poz. 654).
 
3.2.    Organem założycielskim Szpitala jest Minister Spraw Wewnętrznych.
3.3.    Szpital w liczbach:
Szpital składa się z 11 oddziałów szpitalnych :
1.       Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2.       Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej z   Pododdziałem Kardiologicznym,
3.       Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
4.       Oddział Kliniczny Chemioterapii z Ośrodkiem Chemioterapii      Jednodniowej,
5.       Oddział Hematologii,
6.       Oddział Kliniczny Radioterapii z Pododdziałem Onkologicznym,
7.       Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólne, z Pododdziałem Otolaryngologicznym,
8.       Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej,
9.       Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
10.    Oddział Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej, 
11.    Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy.
 
Nadto w Szpitalu funkcjonują:
Apteka Szpitalna
Izba przyjęć,
Blok Operacyjny,
Zespół Transportu Sanitarnego,
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
Przychodnia,
Poradnie specjalistyczne,
Gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
POZ Kętrzyn,
Pracownie Diagnostyczne w skład, których wchodzą:
Pracownia Endoskopii Onkologicznej,
Pracownia Endoskopii,
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej,
Pracownia Cytologii i Histopatologii,
Pracownia EEG,
Zakład Diagnostyki obrazowej,
Zakład Usług Psychologicznych,
Centrum Zdrowia Psychicznego,
Dział Radioterapii,
Jednostka organizacyjna Rehabilitacja z Zakładem Usprawniania Leczniczego z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej,
 
Ilość łóżek - 332 łóżek,
 
Pełnia informacja o strukturze Zamawiającego oraz udzielanych świadczeń zawarta jest Regulaminie Organizacyjnym. Regulamin Organizacyjny dostępny jest pod adresem:
 
 
1.)     posiadania wiedzy i doświadczenia –  Zamawiający wymaga aby Wykonawca, ubiegający się o zamówienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a.)     wykonywał przez okres co najmniej 12 miesięcy (lub jest w trakcie wykonywania) co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu obsługi prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatrudniającego łącznie (tj.: na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych) co najmniej 500 osób;
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia.
b.)     reprezentował lub reprezentuje podmiot leczniczy przed sądami w minimum 5 sprawach cywilnych dotyczących błędu w sztuce lekarskiej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym co najmniej 1 o wartości przedmiotu sporu nie mniejszej niż  50.000,00 zł.
         Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu spraw zawierającego nazwę podmiotu leczniczego, wartość przedmiotu sporu, przedmiot sprawy.  Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do Zaproszenia.
c.)     reprezentował lub reprezentuje podmiot leczniczy przed sądami w minimum 3 sprawach przeciwko NFZ o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe;
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu prowadzonych spraw przeciwko NFZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do Zaproszenia.
2.)     dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponował co najmniej: 3 radcami prawnymi/adwokatami, w tym 1 radcą prawnym/adwokatem posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 2 (dwoma) radcami prawnymi/adwokatami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób zawierającego imię i nazwisko radcy prawnego /adwokata oraz doświadczenie zawodowe w latach w obsłudze podmiotów leczniczych. Wzór stanowi załącznik nr 5 do Zaproszenia.
           
4.2.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby ww. dokument miał był dołączony do oferty w formie kopii lub skanu w przypadku gdy oferta składana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.3.    Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.
 
5.       Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienie.
 
5.1.    Wypełniony formularz Oferty -  wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
5.2.    Oświadczenie wykonawcy - wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
5.3.    Wykaz wykonywanych usług obsługi prawnej SP ZOZ - Załącznik nr 3.
5.4.    Wykaz prowadzonych spraw dotyczących błędu w sztuce lekarskiej  - Załącznik nr 4a,
5.5.    Wykaz prowadzonych spraw przeciwko NFZ o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe,
5.5.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 5,
 
6.      Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Zaoferowana cena powinna być wyrażona w polskiej walucie (PLN). Powinna ona obejmować wszystkie upusty i rabaty. Należy podawać tylko jedną cenę, w tym także jedną cenę miesięcznego ryczałtu, bez przedstawiania opcji, wariantów, czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.
 
 
7.      Kryteria i sposób oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.  
 
 
8.      Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego w KANCELARII SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, lub za pośrednictwem poczty e-mail: przetargi@poliklinika.net , w terminie do dnia 04.12.2015 r. do godz. 12:00,
KANCELARIA Zakładu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 
9.      Osobą do kontaktu
Przemysław Grzyb - nr tel. 89 539 82 18, e-mail: przetargi@poliklinika.net
 
10.      Inne informacje:
1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
2.       Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych
DOKUMENTY DO POBRANIA :

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (27.11.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (27.11.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (27.11.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (27.11.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^